mapa strony   |   kontakt   |


Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

Podstawę prawną Statutu stanowią:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 z 19 czerwca 2001r)
 • Uchwała Nr XLVI/691/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2002r w sprawie przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Siedlcach
 • Uchwała Nr XLVI/706/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2002r w sprawie założenia VI Liceum Profilowanego w Siedlcach
 • Uchwała Nr XLVI/707/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2002r w sprawie nadania Statutu VI Liceum Profilowanemu w Siedlcach
 • Uchwała Nr XLVI/708/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2002r w sprawie likwidacji Technikum Kolejowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych im. gen. Józefa Bema w Siedlcach
 • Uchwała XLVIII/756/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2002r w sprawie włączenia VI Liceum Profilowanego do Zespołu Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych im. gen.Józefa Bema w Siedlcach oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych im. gen. Józefa Bema w Siedlcach
 • Uchwała Nr IX/122/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie założenia Technikum Kolejowego, nadania statutu oraz włączenia technikum do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

 Nazwa szkoły i inne informacje ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach ul.Szopena 10

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu i w takim samym brzmieniu występuje na pieczęciach.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Siedlce.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje z upoważnienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 3. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski,
  4. Rada Rodziców.
 4. Organy Zespołu Szkół współdziałają ze sobą realizując statutowe funkcje szkoły.
 5. Zasady współdziałania organów Zespołu Szkół oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut w dalszej części.
 6. Szkoła może posiadać własny sztandar, swoje godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 3

 1. Zespół jest szkołą publiczną dla młodzieży, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

 

§ 4

 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • VII Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum,
 • VI Liceum Profilowane o 3-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum o profilu usługowo-gospodarczym i elektrotechnicznym,
 • Technikum Kolejowe o 4-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum,
 • VII Liceum Ogólnokształcące o 4-letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły podstawowej (przekształcone w Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum),
 • Technikum Kolejowe o 5-letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły podstawowej będące w fazie likwidacji (likwidacja zostanie zakończona dnia 31.08.2004r).
 1. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.
 2. Po ukończeniu każdej ze szkół Zespołu abiturient ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego.
 3. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
 4. Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą wszyscy nauczyciele Zespołu.
 5. Biblioteka szkoły jest biblioteką Zespołu.

 

§ 5

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład o następującej treści:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach

 1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwy:
 • VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen.. Józefa Bema w Siedlcach
 • VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im.Gen. Józefa Bema w Siedlcach
 • Technikum Kolejowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach
  Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Obsługa administracyjno-ekonomiczna (finansowa) dla Zespołu Szkół prowadzona jest przez pracowników administracyjno-ekonomiczno-obsługowych szkoły.
 3. Niniejszy statut może być uzupełniony przez Radę Pedagogiczną w związku ze zmianami systemu i organizacji kształcenia.
 4. W przypadku likwidacji Zespołu Szkół majątek i dokumentację przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę bądź wskazanej przez ten organ placówce.
 5. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach w przedstawionym brzmieniu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2003r i wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

 

Cele i zadania szkoły

§ 6

Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu procesu kształcenia stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 4. przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym umożliwiając uczniom zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
 5. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości.

§ 7

Organ szkoły wymieniony w § 2 ust. 3 pkt. b określa szczegółowo:

 1. sposób realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie (zał. – Regulamin Wewnętrzny Szkoły)
  1. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  2. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  3. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
  4. umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania.
 2. zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  (zał. – Szkolny Program Wychowawczy).
  1. zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
  2. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę (zał. Karta Wycieczki),
  3. zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich (zał.-Regulamin Dyżurów).
 3. zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (zał. – Wewnątrzszkolny System Oceniania).
 4. formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami (zał. Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny), a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku,
  2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna.
 5. organizację i zasady współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, (zał. Program Profilaktyczny).
 6. organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (zał. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy).

§ 8

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”,
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Zadania nauczycieli-wychowawców określone są w Szkolnym Programie Wychowawczym .

 § 9

 1. Rodzice mają prawo zwrócić się do Dyrektora Zespołu Szkół z wnioskiem dotyczącym powierzenia funkcji wychowawcy wskazanemu przez nich nauczycielowi.
 2. Rozpatrywaniu podlega tylko wniosek w formie pisemnej z podpisami co najmniej bezwzględnej większości rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wniosek ten nie jest wiążący dla Dyrektora, a jego decyzja w tej sprawie zależna jest od możliwości organizacyjnych.

§ 10.

 1. Dyrektor Zespołu na umotywowany wniosek rodziców ma prawo zmienić wychowawcę klasy.
 2. Ustala się następujący tryb postępowania w tej sprawie:
  1. rozpatrywaniu podlega tylko wniosek spełniający warunki określone w § 9 ust. 2
  2. Dyrektor Zespołu obowiązany jest w terminie 2 tygodni od jego wpłynięcia zwołać plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej celem zasięgnięcia jej opinii,
  3. w wyjątkowych wypadkach dyrektor powołuje komisję złożoną z 3 osób wytypowanych przez radę pedagogiczną,
  4. ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu w terminie nie dłuższym niż tydzień od daty plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 § 11

 1.  Zespół Szkół współdziała z rodzicami uczniów i wychowanków w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zasad i zamierzeń edukacyjno-wychowawczych w szkole i danej klasie,
  2. założeń i wpływu na tworzenie „Szkolnego Programu Wychowawczego”,
  3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  4. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  6. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 3. W celu realizacji praw rodziców określonych w ust. 2 szkoła organizuje :
  1. zebrania ogólne,
  2. zebrania klasowe
  3. rozmowy indywidualne z rodzicami.
 4. W szkole mogą być organizowane dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców.

§ 12

 1.   W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach realizowany jest „Wewnątrzszkolny System Oceniania”, opracowany przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

§ 13

 1. 1. Dyrektor szkoły:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. opracowuje zasady wewnątrzszkolnej organizacji sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  4. organizuje wewnątrzszkolne mierzenie jakości pracy szkoły.
 2.  W ramach mierzenia jakości pracy szkoły dyrektor ustala w szczególności:
  1. formy i procedury mierzenia,
  2. narzędzia pomiaru,
  3. sposób dokumentowania i wykorzystywania wyników w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.
 3. Dyrektor Zespołu ponadto :
  1. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  3. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  4. realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
  5. zatwierdza programy nauczania dla poszczególnych oddziałów na każdy rok szkolny z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach,
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  7. zapewnia wszystkim uczniom, wychowankom i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem szkoły,
  9. wydaje zarządzenia regulujące bieżącą pracą szkoły,
  10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 4. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w dalszej części statutu na podstawie uchwały rady pedagogicznej lecz nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innego liceum, bądź innej szkoły ponadgimnazjalnej.
 5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności Dyrektor decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  4. powierzania opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie i przydzielania opiekuna stażu.
 6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkim pozostałymi organami szkoły.
 7. Dyrektor zapewnia na bieżąco przepływ informacji między organami działającymi wewnątrz szkoły, organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
  4. w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania, o których mowa w ust. 4 mogą być organizowane:
  1. z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
  2. organu prowadzącego szkołę,
  3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  4. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem rady.
 8. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej obejmują:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły (jeżeli jest powołana),
  2. zatwierdzenie „Szkolnego Programu Wychowawczego” po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  3. zatwierdzenie „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”,
  4. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły ( jeśli została powołana ),
  6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły bądź uchwala ( przy braku powołania Rady Szkoły ).
 11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę lub Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % jej członków,
 13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15

 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
 2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
  1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
  2. rodzice wybrani przez ogół rodziców,
  3. uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
 3. Powstanie Rady Szkoły I kadencji organizuje Dyrektor Zespołu na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów :
  1. Rady Pedagogicznej,
  2. Rady Rodziców,
  3. Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przedstawicieli do Rady Szkoły, podmioty określone w ust. 3 lit. a,b,c, wybierają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Corocznie dopuszcza się dokonywanie zmiany 1/3 składu Rady.
 6. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
 7. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
 8. Zebrania Rady są protokołowane.
 9. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły.
 10. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 11. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także:
  1. uchwala statut szkoły,
  2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły oraz opiniuje plan finansowy szkoły,
  3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
  4. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
  5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 12. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin, o którym mowa w ust. 6.
 13. Rada Szkoły może porozumiewać się z radami innych szkół, ustalać zasady i zakres współpracy.
 14. Jeśli Rada Szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 16

 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§ 17

 1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Organami Samorządu są :
  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
  2. rady klasowe lub ich przedstawiciele.
 4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 7. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 8. Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek uczniów i innych źródeł.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin Samorządu, o którym mowa w ust. 5.

 § 18

 1. Organy szkoły działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco, przekazując informacje o podejmowanych lub planowanych działaniach podczas wspólnych spotkań i narad.
 2. Wspólne spotkania wszystkich organów szkoły odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane są na drodze negocjacji przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 4. Dyrektor Zespołu prowadzi negocjacje w sprawach spornych między uczniem a wychowawcą, rodzicem a nauczycielem, nauczycielem a drugim nauczycielem.
 5. Wychowawcy klas prowadzą negocjacje w sprawach spornych między uczniami, uczniem a nauczycielem przedmiotu.
 6. W sprawach spornych nie rozstrzygniętych przez wychowawcę negocjacje prowadzi Dyrektor.
 7. Na działalność Dyrektora szkoły przysługuje rodzicom ( prawnym opiekunom ), nauczycielom i innym pracownikom szkoły skarga do organu prowadzącego bądź organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 § 19

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje,których celem statutowym jest działalność wychowawcza dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły.

 

Organizacja szkoły

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.
 3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35.
 4. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 5. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 4 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
 6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 21

 1. W szkole obok oddziałów ogólnodostępnych mogą być tworzone:
  1. oddziały sportowe,
  2. oddziały integracyjne,
  3. oddziały innowacyjne i eksperymentalne,
  4. klasy dwujęzyczne,
  5. klasy autorskie.
 2. Zasady organizacji oddziałów sportowych i oddziałów integracyjnych, oddziałów prowadzących działalność eksperymentalną i innowacyjną oraz tworzenia i funkcjonowania klas autorskich określają odrębne przepisy.
 3. Zgodę na utworzenie oddziałów wymienionych w ust. 1 wydaje Zarząd Miasta Siedlce po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru pedagogicznego.

§ 22

Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Zarząd Miasta do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin przedmiotów adobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Miasto oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 24

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów uwzględnia w szczególności ich potrzeby i możliwości rozwojowych.

§ 25

 1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inną, niż określona w ust. 1 organizację zajęć.
 3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Liczba uczniów w zespole powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. Liceum powinno zapewnić uczniom kontynuację nauki języka obcego prowadzonej w gimnazjum.
 4. W ramach kształcenia ogólnego oraz kształcenia w profilach uczeń realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół a daną jednostką.

§ 26

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć edukacyjnych, w wymiarze nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 24.

  § 27

 1. W każdym roku szkolnym w przypadku zajęć wymagających warunków nauki i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokości środków posiadanych przez szkołę, można dokonać podziału oddziałów na grupy.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

 § 28

 1. W ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, szkoła może organizować poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów wybrane zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe.
 2. Czas trwania zajęć o których mowa w ust.1 ustala się zgodnie z § 26 ust. 2 lub 3.
 3. Liczba uczestników zajęć o których mowa w ust. 1 nie może być niższa od 15.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 29

 1. W szkole może funkcjonować stołówka.
 2. Stołówka może być prowadzona przez szkołę lub inny podmiot.
 3. Prowadzenie stołówki przez inny podmiot wymaga zawarcia umowy pomiędzy tym podmiotem a Dyrektorem Szkoły. Umowa powinna określać cenę posiłków dla uczniów.
 4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.

§ 30

 1. W Zespole działa biblioteka szkolna zwana dalej biblioteką.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 4. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczania ich,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
 5. Szczegółową organizację biblioteki ustala Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 § 31

Zadania nauczyciela-bibliotekarza.

 1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za:
  1. dobór księgozbioru,
  2. zabezpieczenie księgozbioru i utrzymanie go w należytym stanie,
  3. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  4. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  5. realizację zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
  6. organizację i popularyzację czytelnictwa w szkole, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  7. organizację działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje w ramach swoich kompetencji współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

 § 32

 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania istnieje możliwość zorganizowania internatu.
 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 35, z zastrzeżeniem ust. 3,
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych powinna odpowiadać liczbie uczniów w oddziale specjalnym, o której mowa w § 20 ust. 4.
 4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić co najmniej 49 godzin zegarowych.
 5. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w internacie można zatrudnić wychowawcę opiekuna nocnego.
 6. Szczegółową organizację internatu określają odrębne przepisy.

§ 33

Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna posiadać pomieszczenia określone w art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w tym :

 1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
 2. Pracownie komputerowe.
 3. Bibliotekę i czytelnię.
 4. Salę gimnastyczną.
 5. Szatnie.
 6. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
 7. Archiwum.
 8. Boisko szkolne z zespołem urządzeń sportowych.
 9. Inne pomieszczenia wynikające z potrzeb szkoły.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 34

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor Zespołu ustala każdemu nauczycielowi i innemu pracownikowi szkoły indywidualny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 35

 1. W Zespole Szkół możliwe jest utworzenie stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych.
 2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż 12 oddziałów,
  2. w porozumieniu z organem prowadzącym, można przyjąć inną zasadę niż określona w ust. 2a,
  3. za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe następujące stanowiska kierownicze: wicedyrektor, wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, kierownik świetlicy, kierownik internatu i inne.

§ 36

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W szczególności nauczyciel:
  1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
  3. realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, ścieżkach edukacyjnych, klasach, oddziałach, grupach uczniów, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planach pracy szkoły,
  4. dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  5. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
  6. bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
  7. decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej postępów edukacyjnych swoich uczniów zgodnie z zasadami określonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów,
  8. ma prawo wpływu na ocenę zachowania swoich uczniów,
  9. informuje rodziców ucznia ( prawnych opiekunów), wychowawcę klasy, Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych i wychowawczych swoich uczniów ( wychowanków ),
  10. przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
  11. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  12. dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
  13. wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar swoich uczniów ( wychowanków ),
  14. decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych,
  15. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole,
  16. prowadzi dokumentację pedagogiczną przedmiotu i innych przydzielonych zajęć w sposób przyjęty przez szkolę,
  17. doskonali własne umiejętności oraz stale podnosi swój poziom wiedzy,
  18. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za :
  1. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej w swoim przedmiocie lub zajęciach edukacyjnych oraz oddziałach i grupach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
  2. stan warsztatu pracy, sprzętu, środków dydaktycznych i urządzeń mu przydzielonych.
  3. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

§ 37

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Nauczyciel wychowawca:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami uroczystości szkolne, klasowe i formy pracy zespołu klasowego,
  3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale ), uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze
  4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, informowania o postępach w nauce ich dzieci.
  5. współpracuje z pedagogiem szkolnym, rzecznikiem praw ucznia i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów w sprawie organizacji pomocy uczniom w tym psychologiczno-pedagogicznej i socjalnej ).
 5. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy odpowiednie do wieku uczniów określa rada pedagogiczna w planie pracy szkoły oraz regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.

§ 38

Zadania innych pracowników szkoły określa dyrektor Zespołu na mocy odrębnych przepisów.

§ 39

 1. W szkole możliwe jest powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich, zwanego dalej Rzecznikiem.
 2. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
 3. Rzecznika powołuje Dyrektor, na wniosek Rady Samorządu Szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.
 4. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną.
 5. Kadencja Rzecznika trwa cztery lata, licząc od dnia powołania.
 6. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kolejne kadencje.
 7. Powołania Rzecznika na pierwszą kadencję dokonuje Dyrektor nie później niż przed 1 października 2002 roku.
 8. Rzecznik jest w swej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły.
 9. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.
 10. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:
  1. na wniosek ucznia,
  2. na wniosek organów: Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady Samorządu Świetlicowego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,
  3. z własnej inicjatywy.
 11. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.
 12. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:
  1. zbadać każdą sprawę,
  2. żądać złożenia wyjaśnień: przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,
  3. prowadzić postępowanie wyjaśniające.
 13. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
  1. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,
  2. skierować wystąpienie do organu, organizacji lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.
 14. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 13 pkt. b Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy, a także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych.
 15. Organ, organizacja lub osoba, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki,nie później niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.
 16. Rzecznik przedstawia corocznie Dyrektorowi sprawozdanie ze swej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw uczniów w szkole.
 17. Dyrektor podaje sprawozdanie Rzecznika do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

§ 40

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły problemowo-zadaniowe, w skład których wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia odpowiednio w klasach I, II, III.
 3. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
 4. Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 2 i 3 kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
  5. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Uczniowie szkoły

§ 41

 1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, w zasadzie od 16 roku życia do 19.
 2. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według odrębnych przepisów.
 3. Uczeń deklaruje wybór rodzaju – specjalności klasy przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły.

§ 42

 1. Praca i osiągnięcia ucznia podlegają ocenie.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmuje:
  1. ocenianie wewnątrzszkolne,
  2. ocenianie zewnętrzne.
 3. Szczegółowe zasady i regulamin oceniania wewnątrzszkolnego określa opracowany przez Radę Pedagogiczną „Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania prawdzianów i egzaminów” stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.
 4. Załącznik, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
  1. zasady rekrutacji uczniów do szkoły,
  2. zasady podziału roku szkolnego na semestry i terminy klasyfikacji,
  3. wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w poszczególnych oddziałach,
  4. określenie skali i form bieżącego klasyfikowania,
  5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz roku szkolnego, a także zasady ich poprawiania,
  6. warunki zmiany profilu w trakcie nauki,
  7. zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
  8. zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
  9. zasady oceniania uczniów z zachowania,
  10. zasady promowania uczniów,
  11. informacje o sposobie powiadamiania rodziców ( prawnych opiekunów ) o ocenach i osiągnięciach edukacyjnych oraz problemach szkolnych ich dzieci,
  12. zasady przeprowadzania egzaminu dojrzałości w części przeprowadzanej przez szkołę,
  13. warunki ukończenia szkoły.
 5. Ocenianie zewnętrzne prowadzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 6. W klasach III Liceum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza część zewnętrzną egzaminu dojrzałości.
 7. Egzamin, o którym mowa w ust. 6 przeprowadzany jest według odrębnych przepisów.

§ 43

Rada Pedagogiczna ustala dwa semestry w roku szkolnym.

§ 44

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności, opieki i pomocy, jeśli z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomocy materialnej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. informacji dotyczącej zasad oceniania oraz umotywowanej oceny swoich osiągnięć postępów,
 9. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 10. korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 11. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 12. swobody wypowiedzi,
 13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
 14. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową w tym: kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową itp.
 15. zrzeszanie się w organizacjach i stowarzyszeniach działających w szkole,
 16. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 17. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 18. występowania do rzecznika praw uczniowskich.

§ 45

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania,
 2. zgodnie reprezentować szkołę,
 3. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury,
 4. chronić własne życie i zdrowie,
 5. dbać o ład i porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

§ 46

 1. W szkole stosuje się następujące nagrody:
  1. wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez nauczyciela wychowawcę klasy,
  2. wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez Dyrektora Szkoły,
  3. wyróżnienie (pochwała) wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas przez Dyrektora Szkoły,
  4. wyróżnienie (pochwała) wobec całej społeczności szkolnej przez Dyrektora Szkoły,
  5. nagroda w formie dyplomu,
  6. nagroda w formie książki,
  7. nagroda w formie listu pochwalnego,
  8. wpisanie nazwiska w księdze uczniów wyróżnionych z podaniem do publicznej wiadomości,
 2. Szkoła może ustalić dodatkowe formy nagród i wyróżnień.

§ 47

 1. W szkole stosuje się następujące kary:
  1. upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela lub wychowawcę klasy,
  2. upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę klasy,
  3. nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy,
  4. nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy z ograniczeniem na pewien czas korzystania przez ucznia z imprez klasowych i szkolnych (w szczególności z wycieczek i dyskotek),
  5. nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy z ostrzeżeniem przedstawienia Dyrektorowi Szkoły wniosku o ukaranie,
  6. nagana udzielona w obecności Dyrektora Szkoły,
  7. nagana udzielona w obecności społeczności szkolnej przez Dyrektora Szkoły,
  8. nagana udzielona w obecności społeczności szkolnej przez Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców,
  9. przeniesienie do innej klasy,
  10. zawieszenie w prawach ucznia,
  11. przeniesienie do innej szkoły.
 2. Kary wymienione w ust. 1 lit. i,j,k udzielane są przez Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Szkoła może ustalić dodatkowe formy kar.
 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku ) jeśli uczeń uzyska poręczenie Rady Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, organizacji lub stowarzyszenia - do których należy.

§ 48

 1. W przypadku gdy uczeń systematycznie swoim zachowaniem uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć lekcyjnych lub jego zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, może zostać skreślony z listy uczniów.
 2. Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna po wyczerpaniu przez szkołę innych możliwości oddziaływania wychowawczego ( w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej ).
 3. Dopuszcza się uchwałę o skreśleniu z listy uczniów w zawieszeniu na pół roku.
 4. W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej umieszcza się:
  1. treść uchwały,
  2. uzasadnienie,
  3. wyniki głosowania.
 5. Wydanie i doręczenie na piśmie zainteresowanym decyzji administracyjnej następuje przez Dyrektora Szkoły ( po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego ).
 6. Ustala się warunki nie spełnienia obowiązku nauki.
  1. Uczeń, który opuścił w miesiącu co najmniej 50%zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia:
  2. Brak rezultatów poprawy frekwencji po interwencji wychowawcy klasy w okresie 2 tygodni:
  3. Wychowawca stawia wniosek projektu uchwały na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o nie spełnieniu obowiązku nauki przez ucznia:
  4. Czynności wychowawcy w tym zakresie winny być udokumentowane.

§ 49

 1. Decyzja powinna zawierać:
  1. oznaczenie organu wydającego decyzję,
  2. datę wydania,
  3. oznaczenie strony lub stron,
  4. przywołanie podstawy prawnej,
  5. rozstrzygnięcie,
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne,
  7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  8. podpis, stanowisko służbowe.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Zgodnie z art. 130 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy, zainteresowany może ją zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 50

Uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu nie może być skreślony z listy uczniów, lecz jedynie na wniosek Dyrektora Szkoły, po wyczerpaniu wszystkich kar, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innego liceum, bądź innego typu szkoły.

§ 51

O przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze, wychowawca informuje rodziców ( lub opiekunów ).

§ 52

 1. Od orzeczonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 2 tygodni:
  1. od kar przewidzianych w § 47 ust. 1a, i 1b - uczeń odwołuje się do wychowawcy klasy,
  2. od kar przewidzianych w pozostałych punktach § 47- do Dyrektora Szkoły.
 2. Kara od której odwołać się uczeń może być:
  1. utrzymana w mocy,
  2. zmieniona na inną,
  3. uchylona.
 3. Odpowiedź na odwołanie uczeń powinien otrzymać w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 4. W przypadku odpowiedzi negatywnej udzielonej uczniowi przez wychowawcę, uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym niż tydzień po otrzymaniu odpowiedzi.
 5. Dyrektor ustosunkowuje się do odwołania ucznia w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

Postanowienia końcowe

§ 53

Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem i wprowadzanymi do niego zmianami wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

§ 54

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w następującym trybie :

 1. Projekty zmian w Statucie opracowuje Rada Pedagogiczna.
 2. Zmiany w Statucie wprowadza się w formie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną Zespołu bądź Radę Szkoły z chwilą jej powołania.
 3. O zmianach, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Szkoły powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 55

We wszystkich sprawach Zespołu nie ujętych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach decydują organy szkoły w ramach swoich kompetencji.

§ 56

 Statut Szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2003 r.

 

Statut obowiązuje od 1 września 2003 roku

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: mgr Jerzy Celiński-Mysław
Dokument z dnia: 29.08.2003
Dokument oglądany razy: 12 491
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 09.12.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl