mapa strony   |   kontakt   |


Szkolny Program Profilaktyki ZSP 6

Profilaktyka to proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu, przez zapewnienie pomocy potrzebnej mu w konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia, a w efekcie umożliwienie mu osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia - Z.B. Gaś


Trzy obszary aktywności:

 1. wspomaganie dziecka lub nastolatka w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu
 2. ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia
 3. inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.

Charakter działań profilaktycznych może być różny w zależności od potrzeb osób, do których jest kierowany.

Populację dzieci i młodzieży możemy podzielić na grupy:

 1. niskiego ryzyka - należą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją,
 2. podwyższonego ryzyka - należą tu te osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych,
 3. wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

W szkole realizowana jest przede wszystkim profilaktyka pierwszorzędowa, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka. W przypadku rozpoznania uczniów z grupy drugiej i trzeciej szkoła (pedagog szkolny) kieruje takie osoby do współpracujących z nią placówek - przede wszystkim do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, do Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Powrót z "U" w Siedlcach, itp.

Program szkolnej profilaktyki jest ściśle powiązany ze Szkolnym Programem Wychowawczym, których realizacja w ciągu kolejnych trzech lat będzie spełniała również funkcję profilaktyczną w obszarach:

 1. rozwijanie samoświadomości jednostki,
 2. przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie pochodzenia oraz do stworzenia rodziny prokreacyjnej,
 3. troski o swoje i innych zdrowie,
 4. rozbudowanie zaangażowania w środowisko w znaczeniu węższym i szerszym,
 5. rozwijanie współodpowiedzialności za stan i funkcjonowanie swojej szkoły.

Celem programu profilaktycznego podobnie jak programu wychowawczego jest przygotowanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym.


Cele profilaktyki w szkole

Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole wskazuje na następujące problemy:

 1. niska samoocena uczniów
 2. zachowanie agresywne i posługiwanie się wulgaryzmami,
 3. wagary,
 4. palenie papierosów,
 5. brak zainteresowania nauką,
 6. brak motywacji do nauki

Czynniki ryzyka sprzyjające wymienionym problemom to:

 1. środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań,
 2. normy społeczne (obyczaje) promujące lub prowokujące dane zachowania,
 3. modelowanie takich zachowań w domu i w szkole,
 4. konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie,
 5. grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne,
 6. niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych,
 7. łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych.

Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych:

 1. silna więź emocjonalna z rodzicami,
 2. zainteresowanie nauką,
 3. szacunek do norm, wartości i autorytetów,
 4. stała opieka sprawowana przez kompetentną osobą dorosłą,
 5. zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce,
 6. umiejętność rozwiązywania problemów,
 7. wrażliwość społeczna,
 8. poczucie własnej wartości.

Celem profilaktyki w szkole jest osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.

Formy i sposoby realizacji
Działania profilaktyczne będą przeprowadzane przede wszystkim w poszczególnych klasach (grupowo) lub też ze względu na specyfikę problemu - indywidualnie np.: poprzez rozmowę w gabinecie pedagoga szkolnego. Profilaktyka będzie realizowana w formie ściennych gazetek tematycznych umieszczonych na terenie szkoły.
Zajęcia będą prowadzone w formie rozmów, dyskusji, pogadanek z wykorzystaniem filmów edukacyjnych na terenie szkoły lub poza szkołą w placówka edukacyjnych.
Działania profilaktyczne szkoły są powiązane z działalnością lokalną w tym zakresie. Stąd planuje się (tak jak w roku ubiegłym) udział młodzieży ZSP Nr 6 w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania AIDS (apel).
Szkoła kieruje także działania profilaktyczne do rodziców uczniów. Stąd na spotkaniach z rodzicami wygłaszane są prelekcje o tematyce wychowawczej, problemach uzależnień itp.
Za realizację szkolnego programu profilaktycznego odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz pozostali pracownicy szkoły.


Podstawy działań profilaktycznych

 1. rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy
 2. kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych
 3. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: samooceny, samoświadomości i samodyscypliny
 4. rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: umiejętności empatycznych, współdziałania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów
 5. rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujące miedzy innymi zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych rozwiązań życiowych
 6. rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych (obejmującej m.in.: styl życia postawy wobec używania środków odurzających, podejmowanie decyzji itp.)
 7. rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka należy (rodzina , rówieśnicy, lokalna społeczność, ogół społeczeństwa)
 8. rozwijanie środowiska rodzinnego, rówieśniczego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłyby jakość życia wszystkich jego członków
 9. kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były one zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały konstruktywny rozwój i pozytywny styl życia
 10. umożliwianie wczesnego diagnozowania, rozpoznawania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn zachowań dysfunkcjonalnych

Założenia ogólne
Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój uczniów- ich zdrowie psychiczne i fizyczne jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Założeniami niniejszego programu będzie:

 1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami.
 2. Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka stymulujących zachowania niebezpieczne osobniczo i społecznie.
 3. Wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego.

Podstawy prawne, w oparciu o które będzie realizowany program profilaktyczny:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa o przeciw działaniu narkomanii z dn. 24.04.1997r.
 3. Rozporządzenie MENiS z dn 31.01 2002r.dot. ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002r, poz. 96)
 4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994r rozdz.I art.4.1. (Dz. U. Nr. 11 poz.535)
 5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dn. 09.11.1995r. ( Dz. U. 10, poz.55 )
 6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10 1982r.
 7. Akty prawne szkolne (program wychowawczy szkoły, statut, regulamin).
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72).
 9. Konwencja o Prawach Dziecka (art.. 3, art. 19, art. 33 )
 10. Narodowy Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 11. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. NR. 51, poz. 458).
 13. Rozporządzenie MENiS w sprawie poszczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

 

 1. Profilaktyka uzależnień – mechanizmy uzależnienia.
l.p. Temat Cele główne Metody realizacji Formy Osoby odpowiedzialne
1 Uzależnienie
od substancji psychoaktywnych

- Prezentacja wpływu uzależnień na stan organizmu ludzkiego (fizyczny, psychiczny, duchowy)

- Przedstawienie mechanizmu uzależnienia

-Zapobieganie uzależnieniom

- Pogadanka

- Dyskusja

- Projekcja filmu

- Warsztaty

- Godziny wychowawcze

- Spotkania indywidualne

- Wychowawcy

- Pedagog

- Nauczyciele biologii

-Specjaliści

2 Uzależnienie od nikotyny.
3 Kultura korzystania
z mediów.

- Przedstawienie wpływu uzależnień medialnych na życie fizyczne i psychiczne

- Prezentacja mechanizmu uzależnień

- Charakterystyka uzależnień od komputera, TV i internetu.

- Zasady właściwego korzystania z mediów

 - Pogadanka

- Praca w grupach

- Dyskusja

- Warsztaty

- Godziny wychowawczej

- Spotkania indywidualne

- Lekcje informatyki

 - Wychowawcy

- Specjaliści

- Nauczyciele informatyki

- Pedagog

 

 1. Profilaktyka zdrowia.
l.p. Temat Cele główne Metody realizacji Formy Osoby odpowiedzialne
1 Prawidłowe odżywianie.

- Przedstawienie zasad i zacznia prawidłowego komponowania posiłków

- Prezentacja skutków wychudzenia – anoreksja

- Przedstawienie mechanizmu objadania się i głodzenia – bulimia

- Pogadanka

- Wykład

- Dyskusja

- Film

- Spotkania indywidualne

- Spotkania ze specjalistami

- Lekcje biologii

- Nauczyciele biologii

- Specjaliści

- Pedagog

2 Profilaktyka
raka piersi – program edukacyjny
„Różowa wstążeczka”.
- Kształcenie umiejętności samobadania piersi

- Przekazanie wiedzy dotyczącej profilaktyki raka piersi
 

- Pogadanka

- Wykład

- Dyskusja

- Film

- Spotkania specjalne - Pedagog
3 Profilaktyka
wad cewy nerwowej – program edukacyjny „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”.
- przekazanie wiedzy dotyczącej roli kwasu foliowego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i zdrowia człowieka oraz zapobieganiu wadom cewy nerwowej u płodu.

- Pogadanka

- Wykład

- Dyskusja

- Film

- Spotkania specjalne

- Lekcje biologii

- Pedagog

- Nauczyciele biologii

4 Kultura i organizacja czasu wolnego. Znaczenie aktywności fizycznej.

- Przedstawienie propozycji gospodarowania czasem wolnym

- Przedstawienie pozytywnego wpływu ćwiczeń na
organizm człowieka

- Metody relaksacji

- Pogadanka

- Ćwiczenia warsztatowe

- Godziny wychowawcze

- Lekcje wychowania fizycznego

- Zawody
sportowe

-  Wychowawcy

- Nauczyciele wychowania fizycznego

5 Jak radzić sobie ze stresem? - Wzrost wiedzy młodzieży na temat istoty stresu, jego objawów i uwarunkowań

- Ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną

- Ukształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego

- Pogadanka

- Dyskusja

- Ćwiczenie technik relaksacyjnych

- Film

- Warsztaty

- Zajęcia specjalne

- Specjaliści (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)

- Pedagog

6 Choroby przenoszone droga płciową.

- przekazanie informacji dotyczących poszczególnych jednostek chorobowych

- prezentacja zagrożeń wynikających z chorób przenoszonych drogą płciową

- prezentacja zachowań ryzykownych

- kształtowanie postawy odpowiedzialności w wymiarze seksualności

- Pogadanka

- Dyskusja

- Praca w grupach

- Lekcje biologii

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Nauczyciele biologii

- Specjaliści

- Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

7 Pierwsza pomoc.

- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- kształcenie wrażliwości na cierpienie innych

- kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy

- Praca w grupach

- Pokazowa

- Lekcje przysposobienia obronnego

- Warsztaty

- Nauczyciele przysposobienia obronnego

- Specjaliści

- Pielęgniarka szkolna

 1. Profilaktyka zagrożeń.
l.p. Temat Cele główne Metody realizacji Formy Osoby odpowiedzialne
1 Przemoc w szkole
i środowisku rówieśniczym

- Prezentacja mechanizmów przemocy

- Przedstawienie skutków i rodzajów przemocy: bójka, rabunek, zastraszanie, poniżanie

- Prezentacja możliwości uzyskania pomocy

- Prezentacja kodeksu karnego

- Pogadanka

- Dyskusja

- Wykład

- Godziny wychowawcze

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Spotkania indywidualne

- Spotkania specjalne

- Wychowawcy klas

- Pedagog

- Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

- Specjaliści (Policjant)

2 Przemoc w rodzinie.
3 Sekty.

- Prezentacja mechanizmu uzależnień od grup nieformalnych i sekt

- Przedstawienie wpływu uzależnień na życie społeczne

- Pogadanka

- Dyskusja

- Wykład

- Film

- Godziny wychowawcze

- Lekcje religii

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Wychowawcy klas

- Specjaliści

- Katecheta

- Nauczyciel

- Wychowania do życia w rodzinie

 

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych.
l.p. Temat Cele główne Metody realizacji Formy Osoby odpowiedzialne
1 Obraz siebie – poczucie własnej wartości.   - Budowanie pozytywnej samooceny

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne

- Wychowanie do życia w rodzinie
 

- Specjaliści

- Wychowawcy

- Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

- Pedagog

2 Kultura osobista. 

 - Wypracowanie wewnętrznej kontroli

- Podstawy savoir – vivre’u

 - Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Godziny wychowawcze 

 - Nauczyciele

- Wychowawcy

- Specjaliści

- Wychowawcy

- Pedagog

3 Umiejętności komunikacyjne.
Asertywność.  

- Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych

- Poznanie znaczenia dobrego kontaktu

- Kształcenie umiejętności wyrażania własnych myśli

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Specjaliści

- Wychowawcy

- Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

- Pedagog

4 Zajęcia adaptacyjne i integracyjne. 

- Poznanie informacji o sobie i innych

- Kształtowanie umiejętności
mówienia o sobie

- Stworzenie miłej atmosfery w klasie

- Kształcenie umiejętności nawiązania kontaktu

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia 

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne 

 - Specjaliści

- Wychowawcy

- Pedagog

5  Zajęcia zawodoznawcze.

- Poznanie umiejętności niezbędnych
do wykonywania określonych zawodów

- Poznanie zdolności

- Znaczenie zainteresowań

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia 

 - Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne

- Badania specjalistyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- Specjaliści

- Wychowawcy

- Pedagog

6 Podejmowanie decyzji. 

 - Ćwiczenie umiejętności realizacji postawionych sobie celów

- Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia 

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne 

 - Specjaliści

- Wychowawcy

7  Współpraca i współdziałanie.
Pomoc koleżeńska.

- Umiejętność współpracy w zespole, grupie i klasie

- Znacząca wartość pomocy koleżeńskiej

- Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Spotkania specjalne
- Specjaliści

- Wychowawcy

8 Role społeczne.

 - Umiejętność wchodzenia w role społeczne

- Kształtowanie się ról społecznych

- Rozwijanie kompetencji społecznych

- Praca nad wywiązywaniem się z pełnionych ról

  - Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Warsztaty

- Spotkania specjalne

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Lekcje psychologii 

 - specjaliści

- wychowawcy

- nauczyciel psychologii

- nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie

9 Rozwój osobowy.

- Rozwijanie poczucia własnej kompetencji życiowej

- Wskazanie potrzeby rozwoju osobowego

  - Pogadanka

- Dyskusja

- Film

- Praca w grupach

- Ćwiczenia

- Spotkania indywidualne

- Godziny wychowawcze

- Spotkania specjalne

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Lekcje psychologii

- Specjaliści

- Wychowawcy

- Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

- Nauczyciel psychologii

- Pedagog

 

 1. Pedagogizacja rodziców.
l.p. Temat Cele główne Metody realizacji Formy Osoby odpowiedzialne
1 Współpraca szkoły z rodzicami. - Wskazanie na znaczenia współpracy i możliwość osiągnięcia efektów

- Pogadanka

- Dyskusja

- Warsztaty

- Wywiadówki

- Spotkania specjalne

- Spotkania indywidualne

- wychowawca

- pedagog

2 Istota relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. - Wskazanie na znaczenie dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi

- Pogadanka

- Dyskusja

- Warsztaty

- Wywiadówki

- Spotkania specjalne

- Spotkania indywidualne

- wychowawca

- pedagog

3 Problemy młodzieży.

- Uświadomienie rodzicom trudności okresu dojrzewania

- Przybliżenie możliwych zagrożeń

- Pogadanka

- Dyskusja

- Warsztaty

- Wywiadówki

- Spotkania specjalne

- Spotkania indywidualne

- wychowawca

- pedagog

4 Matura - aspekt psychologiczny. - Uświadomienie rodzicom konieczności zwrócenia uwagi na emocje dziecka przed maturą

- Pogadanka

- Dyskusja

- Wywiadówka

- wychowawca

- pedagog

Szkolny Program Profilaktyki zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach w dniu 31 stycznia 2006r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: mgr Jerzy Celiński-Mysław
Dokument z dnia: 31.01.2006
Dokument oglądany razy: 9 508
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 03.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl