mapa strony   |   kontakt   |


Program Wychowawczy ZSP 6

Podstawa prawna:

 • podstawa prawna wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej zapisana w Konstytucji RP z roku 1997,
 • w Konkordacie z roku 1998,
 • w Programie polityki prorodzinnej państwa z roku 1998,
 • w Karcie Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r.),
 • w Ustawie o systemie oświaty oraz w Podstawie programowej kształcenia ogólnego z roku 1999.

 Konstruując niniejszy program wychowawczy, uwzględniono propozycje uczniów i sugestie rodziców wyrażone w ankietach oraz przedstawiane podczas posiedzeń Samorządu Uczniowskiego i w trakcie zebrań z rodzicami.
Program ten został skorelowany z Programem profilaktyki.

§1
Misja i wizja wychowawcza szkoły

 1. Misja wychowawcza szkoły
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach zakłada określoną wizję człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości: Bóg, Ojczyzna, prawda, wolność i odpowiedzialność. Stąd w naszej szkole:
 • prawda – staje się celem nauki i drogą do poznania siebie,
 • wolność- szanujemy w drugim człowieku i w sobie samym osiągamy,
 • odpowiedzialność – czynimy podstawą osobistej decyzji.

Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora i nauczycieli, poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pozostałych pracowników szkoły, jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie, jest świadomy odpowiedzialności za dokonywane wybory.

WYCHOWYWAĆ to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

WYCHOWYWAĆ, to znaczy również, z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia.

Wychowanie jest służbą, pierwszą pomocą, leczeniem ran doznanych w procesie rozwojowym – to wiara, że człowiek może wyjść cało z tej przygody, zwanej życiem.

 1. Wizja wychowawcza szkoły
 • będziemy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną;
 • będziemy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu;
 • naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań;
 • tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.

§2
Cele pracy wychowawczej

 • wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 • wychowanie do pracy – zaangażowanej i twórczej,
 • kształtowanie prawidłowych postaw życiowych: szacunku w stosunku do drugiego człowieka, otwartości, uczciwości, sprawiedliwości,
 • kształtowanie odpowiedzialnych postaw, objawiających się tym, że:
  - wiem, co robię,
  - znam cel działania,
  - przewiduję efekty działania,
  - przyjmuję i ponoszę konsekwencje działania,
 • wychowanie ku samowychowaniu: praca nad sobą, samopoznanie, samoocena, samokontrola,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
 • wychowanie religijne i światopoglądowe,
 • działania w kierunku odkrywania przez uczniów wartości, uzewnętrzniania ich i postępowania zgodnie z nimi,
 • wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień
 • wychowanie społeczne – przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 • wychowanie prorodzinne przygotowujące do odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.
 1. Cele globalne szkoły jako społeczności wychowawczej
  Uznajemy, że nasza misja polega na kształceniu w naszych wychowankach:
 • motywacji i dociekliwości, jako podstawy do pracy nad sobą, odkrywania osobistych możliwości i deficytów;
 • motywacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, ich hierarchizacji i dokonywania wyborów w każdej sytuacji;
 • umiejętności określania osobistych potrzeb i interesów oraz ich zaspokajania na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych;
 • umiejętności realistycznego określania osobistych celów życiowych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 • umiejętności brania na siebie odpowiedzialności za siebie i za efekty swojego postępowania wobec innych;
 • szacunku dla dobra wspólnego w społeczności szkoły i w innych społecznościach, w których przyjdzie im funkcjonować;
 • umiejętności niezbędnych do przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie, zgodnie z przekazem tradycji kulturowej, modelem chrześcijańskiej rodziny i poczuciem więzi z otoczeniem społecznym;
 • umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych umożliwiających rozpoznawanie i wyrażanie osobistych możliwości, potrzeb, zachowań, i postaw w sytuacjach społecznych oraz do komunikowania się z innymi ludźmi i ich rozumienia;
 • postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w konstruktywne relacje na terenie szkoły rozumianej jako wspólnota nauczycieli i uczniów.
 1. Cele operacyjne
  W konsekwencji przyjęcia tak sformułowanych celów globalnych, ważnym obszarem pracy wychowawczej jest w VII Liceum Ogólnokształcącym kształcenie konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do wykorzystywania zdobywanej w szkole wiedzy i doświadczeń, aby w ten sposób lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych, wymaganych w warunkach współczesnego świata. Oddziaływania wychowawcze społeczności szkolnej powinny stwarzać uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnego procesu uczenia się i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych;
 • prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi;
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznych i wystąpień publicznych;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji;
 • konstruktywnego funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych, stosowania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych we własnych środowiskach;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 1. Przewidywane rezultaty pracy wychowawczej – model absolwenta
 • postawa względem drugiego człowieka – życzliwość, uczciwość, szacunek dla innych, szczególnie dla starszych oraz dla samego siebie, kształtowanie postawy altruistycznej,
 • postawa patriotyczna i społeczna – miłość i szacunek do Ojczyzny, patriotyzm w tradycji i praktyce życia codziennego, troska o dobro społeczne, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności za losy kraju,
 • postawa wobec pracy – zrozumienie wartości solidnej i sumiennej pracy, jako środka do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę własnych możliwości, motywacja i skuteczność w karierze zawodowej, w zgodzie z własnym sumieniem;
 • umiejętności komunikacyjne: komunikacja werbalna w języku polskim i w językach obcych; umiejętność poszukiwania i analizowania informacji; umiejętność posługiwania się komputerem;
 • umiejętności interpersonalne i społeczne: umiejętność współpracy w grupie, w klasie, branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań; umiejętność ponoszenia konsekwencji; asertywność – wyrażanie opinii, obrona stanowiska, umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętności i dyspozycje psychologiczne: poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, motywacja, elastyczność, dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych.
 1. Zadania wychowawcze szkoły:
 • organizowanie zespołów klasowych, rozwijanie samorządności klasowej i ogólnoszkolnej, w celu wychowania do:
  -odpowiedzialności,
  - pracowitości,
  - samodyscypliny,
  - koleżeńskości,
  - umiejętności oceny i samooceny,
 • troska o formowanie twórczych wspólnot klasowych, wspomagających rozwój poszczególnych uczniów,
 • kształtowanie właściwego stosunku do nauki, jako elementu szukania prawdy o sobie i świecie,
 • budzenie i aktywizacja zainteresowań uczniów, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień,
 • wyrabianie u młodzieży odpowiedniego stosunku do tradycji zarówno szkolnej, jak i narodowej,
 • kształtowanie właściwych postaw religijnych i światopoglądowych,
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek do innych ludzi, w tym rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, ludzi starszych – postaw szanujących godność drugiego człowieka,
 • kształtowanie właściwego stosunku do życia i postaw prorodzinnych,
 • kształtowanie postaw zdrowego współzawodnictwa, zaangażowania w życie szkoły: udział w olimpiadach, konkursach, życiu artystycznym szkoły,
 • kształtowanie postaw dojrzałych społecznie – rozwijanie zaangażowania społecznego w szkole, środowisku, regionie, kraju,
 • dbałość o kulturę języka – piętnowanie zachowań i słownictwa wulgarnego,
 • troska o zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży, zapobieganie nerwicom i uczenie radzenia sobie ze stresem, zwalczanie palenia tytoniu przede wszystkim na terenie szkoły.

§3
Założenia pracy wychowawczej

 

 1. Sposoby realizacji celów wychowawczych
  Powinności wychowawcze

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

 • obowiązkiem każdego nauczyciela i innych pracowników szkoły jest każdorazowe, jeśli to możliwe bezpośrednie, reagowanie na dostrzeżone dobro i zło, bo każdy z pracowników szkoły jest wychowawcą powierzonej mu młodzieży,
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowywanie zajęć przez nauczyciela jest podstawą do wymagania solidności i punktualności od uczniów,
 • nauczyciel powinien być zawsze otwarty na kontakt wychowawczy z uczniem oraz jego rodzicami,
 • nauczyciel powinien wyjaśniać uczniom wartość i użyteczność przekazywanej wiedzy i w ten sposób motywować ich do nauki,
 • w swoich oddziaływaniach dydaktyczno – wychowawczych nauczyciel powinien, w miarę możliwości, brać pod uwagę indywidualną wrażliwość ucznia i jego aktualny stan psychiczny,
 • każdy nauczyciel i inny pracownik szkoły samodzielnie, według indywidualnych cech swojej osobowości, wypracowuje własny wizerunek i autorytet wychowawcy,
 • wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego szkoły,
 • pedagog szkolny powinien cieszyć się zaufaniem całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim uczniów, jego rola to możliwie wczesne dostrzeganie zagrożeń i zapobieganie konfliktom i problemom wychowawczym oraz pomoc w rozwiązywaniu już zaistniałych, pedagog szkolny jest otwarty na kontakt i służy radą zarówno uczniom, jak i rodzicom i wychowawcom.

Wychowawcy klas:

 • wychowawca czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami,
 • plan wychowawczy klasy wychowawca opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły, w porozumieniu z uczniami i rodzicami,
 • powinnością wychowawcy jest uczestniczenie we wszystkich, ważnych uroczystościach klasowych,
 • wychowawca stara się poznać aktualne problemy i warunki wychowawcze swoich uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią,
 • na bazie dobrej znajomości aktualnych problemów swoich wychowanków – wychowawca powinien być ich rzecznikiem na forum szkoły,
 • wychowawca powinien być obiektywnym i bezstronnym mediatorem w sytuacjach konfliktowych między uczniami i dbać o prawidłową atmosferę wspólnoty klasowej,
 • wychowawca organizuje klasowe zebrania rodziców,
 • wychowawca prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową.
 1. Zasady współpracy z rodzicami

Udział rodziców w życiu szkoły poprzez:

 • Radę Rodziców,
 • trójki klasowe,
 • uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, uroczystościach i imprezach,
 • uczestnictwo w wywiadówkach klasowych i spotkaniach pedagogizujących,
 • zaangażowanie rodziców w działalność gospodarczą szkoły.

Kontakty indywidualne ze szkołą:

 • udział w wywiadówkach klasowych śródsemestralnych i semestralnych,
 • regularny kontakt z wychowawcą, szczególnie możliwie szybkie wyjaśnianie absencji dziecka,
 • kontakt z nauczycielami przedmiotów według potrzeb (w każdy pierwszy wtorek miesiąca),
 • kontakt z pedagogiem szkolnym w miarę potrzeb,
 • kontakt z dyrektorem szkoły w sprawach istotnych i spornych.

Potrzeby, które muszą zostać zauważone, zdiagnozowane i zaspokojone, aby uczniowie mogli korzystać ze szkoły. Za szczególnie ważne uznajemy potrzeby:

 • bezpieczeństwa (zaspokojenie, które decyduje również o poczuciu własnej wartości, godności i integralności);
 • kontaktu (tworzenia więzi, autentycznych relacji i spotkań z ludźmi, rozumienia innych i bycia rozumianym);
 • aktywności (intelektualnej i społecznej);
 • wolnego wyboru;
 • autentyczności (wbrew fikcji życia społeczności szkolnej, fikcji uczenia się, zafałszowanym relacjom nauczyciel – uczeń, zafałszowanym intencjom, ukrytym programom);
 • samoakceptacji.

Sposób budowania relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów tak, aby sprzyjało to zaspokojeniu tych potrzeb.

Nauczyciele powinni wchodzić z uczniami w relacje, w których:

 • będą otwarcie i konstruktywnie ujawniać osobiste emocje i postawy oraz modelować podobną otwartość u uczniów;
 • będą dawać uczniom osobistą akceptację, bez względu na to, na ile zgadzają się z ich postawami i wyborami (jeśli tylko nie przekroczą oni granic bezpieczeństwa i nie będą schodzić na złą drogę);
 • będą dążyć do empatii i rozumienia sytuacji uczniów.

Zakładamy, że tak budowane relacje spowodują daleko idące prorozwojowe zmiany w naszych uczniach, a przede wszystkim:

 • pozwolą im na poznanie siebie, lepszą integrację wewnętrzną i sprawniejsze funkcjonowanie;
 • rozwiną w nich poczucie własnej wartości, zaufanie do siebie, wiarę we własne możliwości, co doprowadzi do umiejętności życia w zgodzie z sobą i zwiększy ich samodzielność;
 • nauczą ich pełniejszego wyrażania samego siebie, a zarazem lepszego rozumienia innych i satysfakcjonującego funkcjonowania w relacjach społecznych;
 • nauczą ich dawania sobie rady z problemami życiowymi, zwłaszcza z konfliktami interpersonalnymi i wewnętrznymi.

Postawy i umiejętności nauczycieli
Zakładamy, że nauczyciele wychowują głównie przez modelowanie i oddziaływanie własnymi postawami i zachowaniami oraz przekonywającą prezentacją własnych umiejętności. Oznacza to, że:

 • nauczyciele stawiają wymagania i konsekwentnie je egzekwują, dążą do tego, aby uczniowie sami wypracowali osobiste motywacje;
 • są gotowi wspierać uczniów w kłopotach osobistych;
 • są gotowi poświęcać uczniom swój czas i uwagę;
 • w kontakcie z uczniami traktują ich podmiotowo, nie manipulują, nie realizują osobistych potrzeb;
 • są asertywni, tzn. potrafią otwarcie wyrażać wobec uczniów swoje emocje, określać cele, stawiać im granice bez agresji i urażania.

§4
Tradycja szkolna, obyczaje, ceremoniał szkolny

 1. Poprzez aktywny udział oraz zrozumienie i głębokie przeżycie uroczystości szkolnych kształtowana jest postawa chrześcijańska, patriotyczna i społeczna uczniów.
 • Uroczystości narodowe – kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznawanie historii i tradycji narodowej oraz wskazywanie przez co przejawia się patriotyzm w życiu obywatela:
  - rocznica odzyskania niepodległości (11 listopada),
  - rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 • Uroczystości szkolne – kształtują one wspólnotę wychowawczą, gromadząc społeczność szkolną wokół wspólnej idei:
  - rozpoczęcie roku szkolnego,
  - uroczysta inauguracja roku szkolnego połączona ze ślubowaniem klas pierwszych,
  - Dzień Edukacji Narodowej,
  - spotkanie opłatkowe,
  - studniówka,
  - uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości,
  - uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 • Uroczystości religijne:
  czestnictwo we Mszy św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  - rekolekcje wielkopostne,
  - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.
 • Imprezy szkolne i klasowe – mają służyć zintegrowaniu społeczności szkolnej przez zabawę i wspólną realizację przedsięwzięć:
  - Dzień chłopca,
  - wieczór andrzejkowy,
  - spotkanie opłatkowe,
  - Dzień kobiet,
  - spotkanie wielkanocne,
  - Dzień wiosny,
  - dyskoteki szkolne,
  - szkolne konkursy, olimpiady, spotkania formacyjne,
  - kampania wyborcza przed wyborami samorządów klasowych i Samorządu Szkolnego,
  - wybory samorządów klasowych,
  - wybory Samorządu Szkolnego,
  - wybory przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.
 • Wycieczki i pielgrzymki – wycieczka lub pielgrzymka powinna mieć jasno sprecyzowany, uświadomiony uczniom cel i starannie przygotowany program przedłożony do akceptacji dyrekcji szkoły, każde zorganizowane wyjście poza szkołę jest jej prezentacją na zewnątrz, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na postawę i zachowanie młodzieży w czasie całej wycieczki:
  - wycieczki krajoznawcze klasowe,
  - wycieczki przedmiotowe,
  - krótkie wycieczki kulturalne do kina, teatru, filharmonii, muzeum, do miejsc pamięci, na cmentarze siedleckie,
  - biwaki i rajdy tematyczne.
 1. Ceremoniał szkolny
  Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją uroczystości imprez szkolnych.
 • Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.Uroczystości wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania,
 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to prawdziwy honor, dlatego w jego składzie powinni znajdować się uczniowie godni tego zaszczytu,
 • skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży (uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą); asysta (dwie uczennice także wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą),
 • kandydatury składu są przedstawiane przez samorządy klasowe i wychowawców Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane,
 • decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani, w takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

Insygnia pocztu sztandarowego:

 • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane u góry,
 • białe rękawiczki,
 • chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły i nie tylko; dotyczy głównie:

 • uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości,
 • ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,
 • ceremonii ślubowania klas pierwszych,
 • sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych,
 • samorządowych, państwowych; uroczystościach pogrzebowych i innych.

§5
Kontakty i współpraca ze środowiskiem społecznym

 1. Samorząd lokalny i władze oświatowe:
 • udział władz samorządowych i oświatowych w uroczystościach szkolnych,
 • zgłaszanie postulatów i wniosków przez społeczność szkolną i dyrekcję do władz lokalnych i oświatowych, radnych Rady Miasta,
 • stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w celu preorientacji zawodowej uczniów.
 1. Organizacje i stowarzyszenia:
 • zaangażowanie nauczycieli i wychowawców w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców,
 • udział nauczycieli w dorocznym Forum Nauczycieli i Wychowawców organizowanym przez KSW,
 • współpraca z Duszpasterstwem Nauczycieli poprzez czynny udział nauczycieli i młodzieży w Rekolekcjach oraz Mszach św. m.in. za zmarłych nauczycieli, z okazji Święta Edukacji Narodowej itp.,
 • udział nauczycieli w spotkaniach i prelekcjach organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.
 1. Szkolne i klasowe spotkania z interesującymi osobami:
 • posłowie,
 • radni,
 • samorządowcy,
 • kombatanci,
 • artyści,
 • przedstawiciele różnych zawodów, w miarę potrzeb,
 • przybliżanie wzorców moralnych, wartości realizowanych w życiu,
 • prezentacja różnych postaw, ułatwienie wyboru przyszłej drogi życiowej.

§6
Cele i zadania wychowawcze realizowane przez organizacje i instytucje wychowawcze szkoły.

 1. Zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego

Zasady funkcjonowania:

 • samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie,
 • w swoich działaniach samorząd jest reprezentowany przez demokratycznie wybranych przedstawicieli,
 • samorząd uczniowski ma przydzielonego nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna,
 • działalność samorządu musi pozostawać w zgodzie z regulaminem szkoły oraz odbywać się w porozumieniu z dyrekcją.

Zadania samorządu uczniowskiego:

 • organizowanie lub współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych,
 • przedkładanie radzie pedagogicznej oraz dyrekcji wniosków i opinii dotyczących realizacji i przestrzegania podstawowych praw uczniów,
 • samorządność i współdecydowanie o życiu szkoły poprzez współpracę z radą pedagogiczną i pedagogiem szkolnym w sprawach uczniowskich,
 • pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własną działalność oraz poczucia obowiązku,
 • współpraca ze środowiskiem poprzez udział w imprezach organizowanych przez ośrodki gminy,
 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 • przedstawianie władzom szkoły opinii o potrzebach społeczności uczniowskiej,
 • pełnienie wobec władz szkoły rzecznictwa interesów uczniów,
 • współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub wymagającym pomocy w przystosowaniu społecznym,
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej,
 • zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce,
 • uczestniczenie z głosem doradczym w określonych punktach programu posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 1. Zadania Zespołu Wychowawczego szkoły:

Pomoc wychowawcom w pracy z zespołem klasowym poprzez:

 • przygotowanie propozycji tematycznych lekcji wychowawczych wraz ze wskazaniem literatury, plan pracy wychowawcy klasowego;
 • wzbogacanie biblioteki i videoteki wychowawcy,
 • mobilizowanie nauczycieli do twórczego i starannego prowadzenia godzin wychowawczych.

Popularyzacja wiedzy pedagogicznej, psychologicznej wśród nauczycieli:

 • szkolenia rady pedagogicznej,
 • uzupełnianie biblioteki wychowawczej o nowe, ciekawe pozycje,
 • popularyzacja problematyki wychowawczej w gablocie Zespołu Wychowawczego.
 1. Cele wychowawcze realizowane przez bibliotekę szkolną:
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby kontaktu z książką i czasopismem (kompletowanie księgozbioru, gazetki tematyczne),
 • wspomaganie rozwoju osobowego ucznia poprzez dobór odpowiedniej lektury, rozbudowę aparatu informacyjnego biblioteki, rozmowy indywidualne,
 • uświadamianie znaczenia znajomości i stosowania zasad pracy samokształceniowej w zdobywaniu wiedzy, rozwoju zainteresowań i talentów (lekcje biblioteczne),
 • wdrażanie młodzieży do poszanowania i odpowiedzialności za własność społeczną.
 1. Zadania wychowawcze realizowane przez pedagoga szkolnego:

Zadania ogólno-wychowawcze:

 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich problemów wychowawczych,
 • opracowanie programu profilaktycznego.

Zadania w zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami, sprawiającymi trudności, w miarę potrzeb wychowawczych,
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla młodzieży w zakresie trudności w procesie uczenia się, problemów w zakresie stosunków wychowawczych, koleżeńskich, wewnątrzrodzinnych,
 • zorganizowanie spotkań dla rodziców z psychologiem, policjantem oraz lekarzem.

Zadania w zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej:

 • dokonywanie diagnozy zaburzeń zachowania uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie,
 • poznawanie problemów rodzin, uczniów oraz ich własnych postaw i trudności,
 • dokonywanie obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych, sposobów spędzania przez nich czasu wolnego,
 • organizowanie uczniom, w miarę potrzeb dodatkowych badań specjalistycznych (psychologicznych, pogłębiających diagnozę).

Organizowanie terapii wychowawczej, dydaktycznej, metodycznej i środowiskowej uczniom zagrożonym i niedostosowanym społecznie:

 • wspólnie z wychowawcą klasy, w porozumieniu z rodzicami wnioskowanie o udzielenie uczniom koniecznej pomocy materialnej, dydaktycznej, korekcyjnej, metodycznej,
 • udzielenie pomocy w prawidłowym wyborze dalszego kształcenia,
 • prowadzenie z uczniami różnych form terapii zajęciowej, w celu wyeliminowania napięć psychicznych, powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych i środowiskowych,
 • stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesów przez udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  prowadzenie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.

Zadania w zakresie pomocy materialnej:

 • sporządzanie rejestru uczniów potrzebujących pomocy materialnej i wychowawczej (wspólnie z wychowawcą),
 • wnioskowanie o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej do Miejskich lub innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podstawą motywacji do rozwoju i doskonalenia jest partnerski układ, oparty na rzetelnym wypełnianiu obowiązków zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

§7
Monitorowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego

 1. Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu wychowawczego podlegają:
 • plan profilaktyczno-wychowawczy zespołu klasowego i jego realizacja;
 • współpraca z rodzicami (informacje o postępach uczniów w nauce i działaniu szkoły, tematyka zebrań, frekwencja);
 • organizacja i przebieg uroczystości i imprez szkolnych;
 • organizacja wycieczek (karta wycieczki, zapis w dzienniku);
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, zapis w dzienniku);
 • realizacja zadań pedagoga szkolnego;
 • pozytywne i negatywne zachowania uczniów odnotowane w dziennikach;
 • działania podjęte przez pedagoga szkolnego, wychowawców w stosunku do uczniów mających problemy w nauce i zachowaniu oraz trudną sytuację rodzinną.
 1. Ewaluacja programu wychowawczego ma na celu dostarczenie informacji o osiągnięciach, a także umożliwienie dokonania modyfikacji.
  Ewaluację programu przeprowadza Zespół do badania efektywności pracy wychowawczej w szkole, powołany przez Dyrektora szkoły.

Obszary pracy Zespołu:

 • Korekta Programu Wychowawczego;
 • Klasowy plan pracy wychowawczo-profilaktyczny;
 • Ewaluacja pracy wychowawczej.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności i wnioski do dalszej pracy przedstawia przewodniczący Zespołu Wychowawczego na Radzie Pedagogicznej.

 

Program Wychowawczy został opracowany przez członków Zespołu Wychowawczego, przy współudziale rodziców i młodzieży i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 6 grudnia 2005 roku.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: mgr Jerzy Celiński-Mysław
Dokument z dnia: 06.12.2005
Dokument oglądany razy: 9 240
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 30.05.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl