mapa strony   |   kontakt   |


Konkursy

Opis strony konkursowej, np. opis procedur przyjmowania zgłoszeń, wyboru kandydatów itp.


Konkurs: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy z dnia 29.05.2020

referent

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.06.2020, 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.06.2020, 12:00
Organizator: Alina Brochocka dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM.GEN.J.BEMA
W SIEDLCACH
ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 O stanowisko mogą ubiegać się:

-  wyłącznie obywatele polscy*

- mogą ubiegać się również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*.

 1. Stanowisko pracy: referent
 2. Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach ul. Chopina 10
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ZSP Nr 6 w Siedlcach z dnia 24.06.2009 r. z późn.zm.
 5. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  5. wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
 6. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. znajomość i obsługa pakietu Ms Office,
  2. mile widziana znajomość programu Inwentarz Optivum,
  3. znajomość przepisów prawa w zakresie:
   - archiwizowania akt,
   - klasyfikacji środków trwałych,
   - przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 7.  Umiejętności i zdolności:
  - dobra organizacja pracy,  zdolność analitycznego myślenia,
  - sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole.
 8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie archiwum zakładowego – dokumentacja, ewidencja i wydawanie dokumentów,
  2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie,
  3. Prowadzenie obsługi finansowej uczniów,
  4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia uczniów,
  5. Prowadzenie ewidencji składników wyposażenia w księgach inwentarzowych i księgach inwentarzowych środków trwałych, znakowanie składników wyposażenia,
  6. Sprawdzanie zgodności stanu wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach ze stanem księgowym,
  7. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych wyposażenia,
  8. Przygotowywanie zestawień majątku szkoły do ubezpieczenia,
  9. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z funduszem socjalnym w szkole.
 9. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  - zatrudnienie od dnia 01.08.2020 r. – umowa o pracę,
  - praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 10. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

 11. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i posiadanymi kwalifikacjami,
  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach, ul. Chopina 10,
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu) i dodatkowe kwalifikacje,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy, dostępne na stronie szkoły.
 12. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach albo przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent w ZSP Nr 6 w Siedlcach" do dnia  15 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły).

  W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Zgłoszenia kandydatów po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej  i osób, które nie zostały wybrane w konkursie, należy odebrać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nie odebrane dokumenty po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy ogłoszeniowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10  – (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zsp6siedlce.pl). 

* niewłaściwe skreślić

Alina Brochocka
Dyrektor ZSP Nr 6 w Siedlcach

Załączniki:

 1. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Procedura naboru
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent.
Opublikowano dnia: 29.05.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Leszek Rowicki
Dokument z dnia: 09.05.2008
Dokument oglądany razy: 26 291
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 09.05.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl