mapa strony   |   kontakt   |


Wewnątrzszkolny system oceniania

  
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 
Regulamin obowiązuje od 24 września 2009 roku
..
§1.Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach został opracowany na podstawie:
  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych ( DZ.U.Nr83 poz.562), z późn. zmianami;

  Statutu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 6;
  Szkolnego  Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  nr 6;
 2. Punktem wyjścia procesu kształcenia i wychowania, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych osiągnięć,  jest oczekiwany model absolwenta. 
  Opisana sylwetka dojrzałego absolwenta stanowi wzór, do którego powinien dążyć uczeń i szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Znaczące postawy i umiejętności kreujące model  dojrzałego absolwenta VII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6:
  postawa względem drugiego człowieka – życzliwość, uczciwość, szacunek dla innych, szczególnie dla starszych oraz dla samego siebie, kształtowanie postawy altruistycznej;
  postawa patriotyczna i społeczna – miłość i szacunek do Ojczyzny, patriotyzm  w tradycji i praktyce życia codziennego, troska o dobro społeczne, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności za losy kraju;
  postawa wobec pracy – zrozumienie wartości solidnej i sumiennej pracy, jako środka do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę własnych możliwości, motywacja i skuteczność w karierze zawodowej,
  w zgodzie z własnym sumieniem;
  umiejętności komunikacyjne: komunikacja werbalna w języku polskim
  i w językach obcych; umiejętność poszukiwania i analizowania informacji; umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi;
  umiejętności interpersonalne i społeczne: umiejętność współpracy
  w grupie, w klasie, branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań; umiejętność ponoszenia konsekwencji; asertywność – wyrażanie opinii, obrona stanowiska, umiejętność rozwiązywania konfliktów;
  umiejętności i dyspozycje psychologiczne: poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, motywacja, elastyczność;  umiejętność stopniowania ocen moralnych i dokonywania trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
 4. Ocenianiu podlegają:
         a)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;
         b)  
  zachowanie ucznia.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów  nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz ustalaniu oceny wg skali określonej w §5 ust. 1 .
 6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz ustaleniu przez wychowawcę klasy oceny klasyfikacyjnej wg skali określonej w § 5 ust. 5 .

§2. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
        a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
            zachowaniu oraz o  postępach w tym zakresie;
        b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
        c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
        d) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
            o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
        e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
            dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

        a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z obowiązkowych
            i dodatkowych zajęć  oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
            ( prawnych opiekunów) – wgląd do wymagań u wicedyrektora szkoły
;
        b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;
        c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
        d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych(semestralnych) oraz warunków
            ich poprawiania;

        e) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
        f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym
           opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

        g) przeprowadzanie egzaminów maturalnych.

§3. Podstawowe zasady oceniania

 1. Szkoła posiada jeden wspólny wewnętrzny  system oceniania (WSO),
  a nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedmiotowe systemy oceniania
  (PSO).
 2. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania (PSO).
 3. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.
 4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wynikających z Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 5. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania.
 6. Informacje przekazane uczniom i rodzicom w ust.4 i 5 nauczyciel powinien odnotować w dzienniku lekcyjnym ; uczniowie zapisują wymienione informacje w zeszycie danych zajęć, a  rodzice są zobowiązani
  do zapoznania się z treścią notatki w zeszycie uczniowskim.
 7. Uczeń powinien być oceniany systematycznie; oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
 8. Na prośbę rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
  na podstawie kryteriów zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 9. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §3 ust.10,
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie orzeczenia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanego  przez lekarza, oraz na czas określony w tym orzeczeniu.
 12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 13. Uczeń nie może opuszczać dni, w których odbywają się zaplanowane wcześniej sprawdziany pisemne (1-2 godzinne).
          a) Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić na podstawie zwolnienia
              lekarskiego.
          b) Dopuszcza się indywidualne usprawiedliwienie przez wychowawcę,
              w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu.
 14. Wprowadza się następujące zasady oznaczania nieobecności na zajęciach lekcyjnych:
          a) nieobecność nieusprawiedliwiona : „ ---‘’;
          b) nieobecność usprawiedliwiona: „u”  lub wycieczka, pobyt w szpitalu,
              konkurs;
          c) nieobecność wynikająca z prac na rzecz szkoły (reprezentowanie
             szkoły na zewnątrz): „zw”;
          d) nauczyciel-opiekun wyjaśnia w dzienniku na stronie nieobecności
              przyczynę zwolnienia uczniów i składa swój podpis;
          e) spóźnienie: „s”;
          f)  w przypadku pomyłkowo wpisanej nieobecności „ob” i wymagany jest
              podpis nauczyciela.
 15. Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych oznaczona  „zw” nie jest liczona do absencji ucznia i klasy.
 16. Uczeń może być zwolniony z zajęć w celu przygotowania się do konkursu czy olimpiady, zawodów (max 5 dni). Decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy     ( w porozumieniu z rodzicami) na wniosek nauczyciela- opiekuna. Absencję w tym przypadku uważa się za usprawiedliwioną.
 17. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej może przyznać uczniowi nauczanie indywidualne.

§4. Tryb oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Poszczególne zespoły przedmiotowe określają formę i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia, w danym semestrze, wynikające ze specyfiki przedmiotu i wymiaru godzin.
 2. Ocenianie należy rozpocząć w klasie pierwszej  od testu diagnozującego (ocenianie progowe) przeprowadzonego we wrześniu i sprawdzającego
  wiadomości umiejętności, które uczeń powinien nabyć w gimnazjum.
  Z przeprowadzonego  testu  uczeń otrzymuje punkty, które nie mają wpływu na ocenę semestralną.
 3. Ustala się formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: odpowiedzi ustne, aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, projekty,  prace pisemne, prace długoterminowe, zadania praktyczne wykonywane indywidualnie lub w grupie:
  prace pisemne: sprawdzian pisemny(praca klasowa) lub kartkówka;
  sprawdzian pisemny trwający 1-2 godziny lekcyjne, obejmujący szerszy zakres materiału, powinien być zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem
  i wpisany do dziennika;
  w ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 sprawdziany pisemne; w danym dniu może być tylko jeden sprawdzian 1-2 godzinny.
  Na wniosek uczniów dopuszcza się odstępstwa od tych ustaleń.
  kartkówka trwająca do 15 minut – nie musi być zapowiadana; powinna obejmować wiadomości maximum z 3 ostatnich lekcji.
 4. W ciągu semestru obowiązuje następująca liczba sprawdzianów pisemnych:
Liczba godzin tygodniowo
 z przedmiotu
Minimalna liczba
sprawdzianów pisemnych
(1-2 godzinnych)
1
1
2
2
3 i więcej
3
Liczba kartkówek zależy od decyzji nauczyciela
 1. Przyjmuje się następujące sposoby oceniania prac pisemnych,
  z uwzględnieniem znaków plus(+) i minus(-):
  a) przedmioty ogólnokształcące
Ocena
Punktacja
Skrót literowy
Oznaczenie
cyfrowe
niedostateczny
 
0-39%
ndst
1
 
dopuszczający
 
40-54%
dop
2
 
dostateczny
 
55-74%
dst
3
 
dobry
 
75-89%
db
4
 
bardzo dobry
 
90-100%
bdb
5
 
celujący
*
cel
6
     
* Spełnione kryteria na ocenę bardzo dobrą
oraz wykonane prawidłowo dodatkowe zadanie
z zakresu wykraczającego poza wymagania programowe
 
 

b)  przedmioty zawodowe:

 
Ocena
Punktacja
Skrót
 literowy
Oznaczenie
cyfrowe
niedostateczny 
0-49%
ndst
1
 
dopuszczający
50-55%
dop
2
56-60%
dop+
2+
 
dostateczny
61-65%
dost-
3-
66-70%
dost
3
71-75%
dst+
3+
 
dobry
76-80% 
db-
4-
81-85%
db
4
86-90%
db+
4+
 
bardzo dobry
91-95%
bdb-
5-
96-100%
bdb
5
 
 1. Szkolne zespoły przedmiotowe powinni sporządzić standardy wymagań   edukacyjnych, z uwzględnieniem poziomów:
  podstawowego i ponadpodstawowego.
 2. Przy sporządzaniu wymienionych w ust.6  standardów należy  uwzględnić następujące kryteria:
  wymagania podstawowe:
      konieczne ( na ocenę dopuszczającą);
      podstawowe ( na ocenę dostateczną);
  wymagania ponadpodstawowe
   
    rozszerzające ( na ocenę dobrą);
    dopełniające ( na ocenę bardzo dobrą).
 Ustala się następujące ogólne kryteria stopni oceniania:
  Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania przewidziane w realizowanym programie; rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, proponuje rozwiązania nietypowe; potrafi stawiać i weryfikować hipotezy, umie dokonywać uogólnień; osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych.
   Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści dopełniające, wymagające korzystania z rożnych źródeł; opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danego przedmiotu; potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
   Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści rozszerzające, istotne w strukturze danego przedmiotu, niezbędne na danym etapie kształcenia i wyższych etapach oraz użyteczne w działalności szkolnej
i pozaszkolnej; uczeń poprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
   Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawowe , najważniejsze w nauczaniu przedmiotu, uniwersalne, niezbędne na dalszym etapie kształcenia i wyższych etapach; uczeń wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela.
   Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne, niezbędne do uczenia się  danego przedmiotu, kształtujące podstawowe umiejętności, nie wymagające modyfikacji, o najniższym stopniu trudności i najczęściej stosowane.
   Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań
z poziomu koniecznego; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze kształcenia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
 1. Odpowiedzi ustne; każda odpowiedź powinna być oceniana tak, aby motywowała ucznia do dalszej pracy (oceniamy to, co uczeń umie, a nie to, czego nie wie).
 2. Należy uwzględniać wagę  ocen cząstkowych:
    najwyższa waga   – sprawdziany pisemne 1-2 godzinne i projekty;
   
  równa waga          – odpowiedzi ustne = kartkówki;
   
  najniższa waga    – prace domowe z wyjątkiem prac o charakterze twórczym.
 3. Uczeń powinien być oceniany:
    z minimum 3 ocen przy 1 godz. tygodniowo danego przedmiotu,
    z minimum 4 ocen przy 2 godz. tygodniowo danego przedmiotu,
    z minimum 5 ocen przy większej liczbie godz. danego przedmiotu
  Dla maturzystów w II semestrze obniżamy ilość ocen o jedną.
 4. Oceny klasyfikacyjne i wyniki zaliczenia ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna na koniec roku może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej
  i informatyki należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. W przypadku nie uczestniczenia w jakiejkolwiek z procedur oceniania, bez względu na przyczyny uczeń ma obowiązek poddania się sprawdzeniu osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela.
 7. W przypadku nie przystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z pkt.10 procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
 8. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce wpisujemy w dzienniku „nb” w rubryce ocen.
 9. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności ( co najmniej jeden tydzień) uczeń nie może pisać sprawdzianu
  w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni
  po przybyciu do szkoły.
 10. Jeżeli  uczeń opuścił więcej niż  50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  i nie uzyskał minimalnej ilości ocen z danego przedmiotu, może to stanowić podstawę nieklasyfikowania go z danego przedmiotu.
 11. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej sprawdzianu pisemnego  (za wyjątkiem oceny uzyskanej wg procedury opisanej w pkt.11
  w trybie uzgodnionym z nauczycielem), jednak nie później niż w ciągu 3 tygodni
  od daty jej wystawienia.
  O możliwości następnej poprawy decyduje nauczyciel przedmiotu.
 12. Szczegółowe warunki i tryb poprawy sprawdzianu pisemnego określa nauczyciel przedmiotu i są one zapisane w PSO.
  Uczeń, który odmówił zaliczenia sprawdzianu pisemnego, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 13. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej.
 14. W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia, ocenie powinien podlegać nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą wiadomości i umiejętności.
 15. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń otrzymuje do wglądu,
  Nauczyciel sprawdza prace klasowe w ciągu dwóch tygodni
  i przechowuje
  je przez okres jednego roku. W przypadku choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności termin może ulec przedłużeniu.
 16. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia
  są udostępniane przez nauczycieli rodzicom ( prawnym opiekunom).
 17. Dopuszczalne jest stosowanie „+” i „-‘’ przy ocenach cząstkowych, z wyłączeniem oceny niedostatecznej i celującej. Znaki te nie będą jednak brane pod uwagę przy wyliczeniach punktowych ocen w klasyfikacji za  I semestr i na koniec roku szkolnego.
 18. Na wniosek przedstawicieli  Samorządu Szkolnego wprowadza się “szczęśliwy numerek”, na mocy którego uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i kartkówki w tym dniu.   
§5. Klasyfikacja semestralna, roczna i końcowa
 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne za I semestr i na zakończenie roku ustala się wg następującej skali:
 
Ocena
Skrót literowy
Oznaczenie
 cyfrowe
celujący
cel
6
bardzo dobry
bdb
5
dobry
db
4
dostateczny
dst
3
dopuszczający
dop
2
niedostateczny
ndst
1
 
 1. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego semestru. Uczeń otrzymuje pozytywną ocenę roczną pod warunkiem otrzymania pozytywnych ocen za oba semestry. Zaliczenie I semestru oraz oceny pozytywne w II semestrze oznacza uzyskanie pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego.
  Ocena roczna nie musi być średnią arytmetyczną z I i II semestru.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia oceny semestralnej i rocznej
  na tydzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.
 4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania za I semestr i na koniec roku szkolnego ustala się według następującej skali:
Ocena zachowania
Skrót
wzorowe
wz
bardzo dobre
bdb
dobre
db
poprawne
popr
nieodpowiednie
ndp
naganne
ng
 
 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
          a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
              przestrzeganie regulaminu szkoły i zarządzeń,
              sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
              frekwencję,
              poszanowanie mienia szkoły,
              udział w życiu szkoły i klasy,
              reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
          b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych
              norm etycznych:
              kultury osobistej,
              kultury języka,
              troski o zdrowie, nie uleganie nałogom,
              okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły,
              życzliwość i koleżeństwo wobec innych, zwłaszcza młodszych uczniów.
 2. Przy ustalaniu szkolnej oceny z zachowania bierze się pod uwagę:
  postawy ucznia ujawnione podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w czasie gdy uczeń jest pod opieką szkoły,
  postawy ucznia, gdy reprezentuje szkołę lub przebywa na jej terenie,
  wiarygodne informacje o zachowaniu ucznia poza szkołą.
 3. Podstawą do ustalenia oceny semestralnej i rocznej z zachowania są opinie nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły zbierane w trakciesemestru
  /roku szkolnego/; opinie te powinny być odnotowane w dziennikach
  czy też udokumentowane.
 4. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 5. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani ukończenie szkoły. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć wliczana jest jednak do średniej ocen.
 6. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
  w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
  w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu.
 7. Uczeń uzyskuje promocję do klasy następnej, jeżeli na zakończenie danego roku szkolnego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
  ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania zatwierdzonym
  w szkole.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 §6.Szczegółowe kryteria oceny z zachowania:
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się, usprawiedliwi wszystkie godziny nieobecności,
  nie ma udokumentowanych uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
  w trosce o swoje zdrowie nie ulega nałogom,
  jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i estetycznego wyglądu,
  rozwija swoje zdolności i zainteresowania (bierze udział w konkursach
  i olimpiadach),
  angażuje się w prace samorządu klasowego i szkolnego oraz w działalność organizacji istniejących w szkole,
  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza nią.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się,
  opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 4 godziny,
  nie ma udokumentowanych uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
  rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,
  jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i estetycznego wyglądu,
  w trosce o zdrowie nie ulega nałogom.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych powodów,
  swoją kulturą osobistą i wyglądem nie budzi zastrzeżeń,
  opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 8 godzin,
  nie ma udokumentowanych uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
  na miarę swoich możliwości uczestniczy w pracach zespołu klasowego
  i życiu szkoły.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
  opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin,
  ma odnotowane 3 uwagi o niewłaściwym zachowaniu, lekceważeniu wymagań regulaminu,
  podejmuje działania zmierzające do przezwyciężenia trudności,
  nie ulega nałogom.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  swoją postawą narusza przyjętenormy współżycia społecznego,
  bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia i spóźnia się,
  opuścił powyżej 20 godzin bez usprawiedliwienia, a nie przekroczył 40,
  ma zły wpływ na kolegów,
  uległ nałogowi,
  przejawia agresję w sposobie bycia,
  rażąco uchybia zasadom kultury osobistej i estetyki, nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego, które służą pomocą uczniowi.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  • wszedł w konflikt z prawem,
  • swoją postawą narusza przyjęte normy współżycia społecznego,
  • bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia i spóźnia się,
  • opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia,
  • ma zły wpływ na kolegów,
  • uległ nałogowi,
  • przejawia agresję w sposobie bycia,
  • rażąco uchybia zasadom kultury osobistej i estetyki, nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego, które służą pomocą uczniowi.
 7. Uczeń reprezentujący szkołę (biorący udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych) może przekroczyć limit
  do 5 godzin w każdym poziomie.
 8. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 10. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyżej programowo nie kończy szkoły.
 11. Sródroczną (semestralną) i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
  oraz ocenianego ucznia.

§7. Tryb ustalania oceny z zachowania

 1. Ocena zachowania ucznia wystawiana jest zgodnie z przyjętymi 6 kategoriami dotyczącymi zachowania, obejmującymi w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocena zachowania uczniów w danej kategorii wystawiana jest według skali
  0-5 pkt., gdzie każdemu punktowi odpowiada określona w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ocena za zachowanie, a mianowicie:
                                               5 pkt – ocena wzorowa
                                               4 pkt – ocena bardzo dobra
                                               3 pkt – ocena dobra
                                               2 pkt – ocena poprawna
                                               1 pkt – ocena nieodpowiednia
                                               0 pkt – ocena naganna
  Opis w danej kategorii punktowej stanowi opis sylwetki I zachowania ucznia.
  Ocena zachowania ucznia jest sumą punktów – ocen uzyskanych w poszczególnych kategoriach, gdzie liczbę punktów przelicza się według następującej skali:
                                     wzorowe                            27-30 pkt
                                     bardzo dobre                      24-26 pkt
                                     dobre                                20-23 pkt
                                     poprawne                          15-19 pkt
                                     nieodpowiednie                  10-14 pkt
                                     naganne                             0 - 9 pkt
  z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 7 i 8.
 3. Ocena z zachowania uwzględnia samoocenę uczniów i opinię zespołu klasowego, jednak ocena wystawiona przez wychowawcę klasy jest oceną priorytetową.
 4. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów w jednej z 6 kategorii, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
 5. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt w jednej z 6 kategorii, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
 6. W sytuacjach szczególnych związanych z nagminnym łamaniem regulaminu szkoły, stwarzaniem sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu, lub też rozmyślnym, wielokrotnym działaniem na szkodę społeczności szkolnej, powyższe procedury mogą być pominięte na ustny wniosek dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy. Ocena z zachowania wystawiana jest wówczas w odniesieniu do popełnionych przewinień.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, na ustny wniosek wychowawcy klasy uczniowi można podwyższyć ocenę o 1 stopień.
 8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego i w terminie poprzedzającym termin ustalenia propozycji ocen klasyfikacyjnych zapoznaje uczniów lub przypomina uczniom kryteria ocen zachowania.
 9. W terminie poprzedzającym co najmniej o tydzień wystawienie oceny
  z zachowania w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy umieszcza arkuszpunktów i proponowanych ocen przygotowany wg wzoru, do informacji nauczycieli uczących.
 10. Każda uwaga nauczyciela dotycząca braku zgody na zaproponowaną ocenę zachowania powinna znajdować się na arkuszu, potwierdzona czytelnym podpisem i wyjaśniona z wychowawcą klasy.
  Koordynatorem ustalenia wspólnego rozwiązania jest wychowawca klasy.
§8. Szczegółowe elementy ustalania
oceny z zachowania
KATEGORIA
ILOŚĆ PUNKTÓW
CHARAKTERYSTYKA
Stosunek do nauki.
Rozwój uzdolnień
i zainteresowań.
(0-5 pkt.)
5
Uczeń zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych i podejmuje się prac dodatkowych. Jest aktywny na zajęciach lekcyjnych. Uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, lub też    w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych lub sportowych.
4
Uczeń zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jego zachowanie na lekcjach nigdy nie budzi zastrzeżeń. Wykazuje zaangażowanie i aktywność w realizacji zadań. Bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych. Angażuje własne siły w celu rozwijania osobowości.
3
Uczeń sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, nie utrudniając prowadzenia zajęć. Troszczy się o samokształcenie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
2
Uczeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych; zdarza się, że utrudnia swoim zachowaniem pracę na lekcjach. Wykazuje niewielkie zaangażowanie w rozwijanie własnego potencjału osobowego
1
Uczeń sporadycznie nie wywiązuje się
z obowiązków szkolnych; często utrudnia
swoim zachowaniem pracę na lekcjach.
Nie wykazuje zaangażowania w rozwijanie własnego potencjału osobowego.
0
Uczeń nagminnie nie wywiązuje się
z obowiązków szkolnych; często utrudnia swoim zachowaniem pracę na lekcjach.
Nie wykazuje zaangażowania w rozwijanie własnego potencjału osobowego.
Frekwencja
(0-5 pkt)
5
Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
4
Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych ( do 4h) i spóźnień.
3
Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( do 8h) lub spóźnia się.
2
Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 20 h) lub spóźnia się.
1
Uczeń bardzo często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 40 h) lub spóźnia się.
0
Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( powyżej 40h).
Takt i kultura w stosunkach
z ludźmi. Dbałość o wygląd.
(0-5 pkt)
5
Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą. Jego postawa nacechowana jest szacunkiem, życzliwością i otwartością w stosunku
do otoczenia. Troszczy się o czystość swego otoczenia. Dba o swój wygląd i zawsze jest stosownie ubrany.
4
Uczeń cechuje się wysokim poziomem kultury osobistej. W rozmowach stara się
o zachowanie kultury słowa. Jego sposób bycia pozytywnie wyróżnia się na tle społeczności. Dba o higienę osobistą
i stosowność ubioru.
3
Uczeń jest taktowny, troszczy się o kulturę słowa i bycia. Dba o higienę osobistą
i potrafi stosownie do sytuacji dostosować swój ubiór.
2
Uczeń jest taktowny, troszczy się o kulturę słowa i bycia. Dba o higienę osobistą. Sporadycznie nie potrafi dostosować ubioru do sytuacji. Pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli w tym zakresie.
1
Uczeń często zapomina o zasadach dobrego wychowania. Jego sposób bycia budzi zastrzeżenia. W odniesieniu do innych często bywa nietaktowny. Używa wulgaryzmów. Nie dba o wygląd zewnętrzny i stosowność stroju. Zdarza się, że lekceważy uwagi nauczycieli.
0
Uczeń notorycznie jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form
w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. Jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba
o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi.
Postawa społeczna ucznia. Postawa wobec agresji, przemocy i nałogów.
(0-5 pkt)
5
W codziennym życiu szkolnym ucznia wyróżniają zachowania prospołeczne
i uczciwość. Zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej
i innych, a także dla mienia publicznego
i własności prywatnej. Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych. Wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu
w szkole lub poza nią.
Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest
od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście
z nałogu czy uzależnienia.
Przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
Dba o honor i tradycje szkoły.
4
Postawa ucznia nacechowana jest wrażliwością na potrzeby innych. Ucznia wyróżnia gotowość niesienia pomocy
i szacunek wobec innych. Uczeń reaguje na negatywne zjawiska i nigdy sam nie bierze  w nich udziału. Nie ulega nałogom.
3
Uczeń zwykle postępuje uczciwie, stara się szanować godność innych. Szanuje pracę otoczenia i nie niszczy własności. Poproszony nie uchyla się od pomocy kolegom. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności. Na terenie szkoły nie pali papierosów ani nie sięga po inne używki.
Z reguły reaguje na przejawy przemocy
i agresji.
2
Uczeń nigdy nie przejawia zachowań agresywnych, przejawia postawę szacunku
i tolerancji. Jest uczciwy, przyznaje się do nałogu, ale nie stosuje używek na terenie szkoły.
1
Uczeń często łamie zasady życia społecznego i wewnętrzne regulaminy szkoły. Kilkakrotnie przejawiał agresję słowną lub fizyczną. Nie wykazuje szacunku dla własności społecznej i prywatnej. Stwierdzono, iż uczeń pali papierosy na terenie szkoły. Ma negatywny wpływ na zespół klasowy.
0
Postępowanie ucznia notorycznie sprzeczne jest z przyjętymi normami życia społecznego i uczciwością. Uczeń wykazuje brak szacunku dla godności własnej i innych ludzi. Nie szanuje pracy lub własności
(kradzieże, dewastacja). Odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu. Ma zły wpływ na kolegów. Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią (np. na szkolnej wycieczce).
Uczestniczy w różnych formach agresji, przemocy i wulgarności wobec innych.
Swoim zachowaniem naraża dobre imię szkoły.
Sumienność i poczucie odpowiedzialności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
(0-5 pkt)
5
Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych
mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.
Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
4
Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu  prace  i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie. Nie zdarzyło się, aby uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych.
Z reguły nie lekceważy zagrożeń, przejawiając prawidłową postawę.
3
Uczeń nie wykazuje inicjatywy, ale w sposób staranny wypełnia powierzone mu zobowiązania. Stara się przestrzegać ustalonych terminów. Zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa.
2
Uczeń wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań. Rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania. Czasami nie przestrzega ustalonych terminów, a wykonanie zadań bywa niestaranne. Uczniowi kilkakrotnie zwracano uwagę na podejmowanie ryzykownych zachowań, mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa jego i innych. Reaguje na zwracane uwagi.
1
Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i nie zbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. Czasami nie wywiązuje się z powierzonych mu zobowiązań. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi.
0
Uczeń zwykle nie przestrzega regulaminu szkoły, lekceważy ustalone terminy, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań. Nie reaguje na uwagi i polecenia pracowników szkoły. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla zdrowia
i życia lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.
Zaangażowanie w życie klasy i szkoły.
(0-5 pkt)
5
Uczeń bierze aktywny udział w działalności samorządu klasowego lub szkolnego, samodzielnie podejmuje różnorodne działania aktywizując zespół uczniowski. Charakteryzuje się pomysłowością
i zaangażowaniem w organizowaniu życia społeczności uczniowskiej. Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych.
4
Uczeń systematycznie podejmuje działania na rzecz klasy lub szkoły, realizując je bez zastrzeżeń. Reprezentuje szkołę
w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych.
3
Uczeń wykazuje zaangażowanie w pracy zespołu uczniowskiego. Podejmuje różne zadania, jednak potrzebuje pomocy przy
ich realizacji. Rzadko wykazuje inicjatywę
w tym zakresie.
2
Uczeń chętnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły, sam jednak nie wykazuje inicjatywy działań sprzyjających integracji społeczności szkolnej.
1
Uczeń nie jest zainteresowany życiem klasy lub szkoły, nie angażuje się w ich działalność. Niechętnie uczestniczy
w działaniach podejmowanych przez klasę lub szkołę.
0
Uczeń nie jest zainteresowany życiem klasy lub szkoły, nie angażuje się w ich działalność. Nie bierze udziału
w organizowanych imprezach klasowych
i szkolnych. Często jego działania dezintegrują grupę. Wykazuje całkowitą alienację wobec społeczności szkolnej.
 
§9. Kontakty z rodzicami
 1. Rolę wychowawczą szkoły wzmacniają bliskie i poprawne kontakty  z rodzicami. Szkoła realizuje je przez:
  bieżącą informację o postępach nauczania i zachowania podczas dyżurów nauczycieli, na zebraniu odbywającym się raz w miesiącu (pierwszy wtorek miesiąca),
  spotkania z rodzicami całej klasy przynajmniej dwa razy w semestrze pierwszym i jeden raz w semestrze drugim,
  każdorazowy, doraźny kontakt nauczyciela z rodzicami wynikający
  z zaistniałych problemów.
 2. O uzyskanych ocenach bieżących rodzice otrzymują informację w czasie dyżurów nauczycieli w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a o ocenach śródrocznych
  w czasie wywiadówek zamykających semestr.
 3. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny być udokumentowane w formie pisemnej w dzienniku lekcyjnym.
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców
  o przewidywanych dla ucznia śródrocznych (semestralnych)
  i rocznych ocenach klasyfikacyjnych pismem przesłanym przez ucznia na 5 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Pismo powinno być podpisane przez rodziców
  i zwrócone za pośrednictwem ucznia wychowawcy.
  Jest ono traktowane jako dokument.
 5. Rodzice są zobowiązani do obecności na zebraniach w szkole.
 6. Rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać na brak informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
§10.Nagrody
 1. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 oraz wzorową ocenę zachowania zostaje nagrodzony w formie świadectwa
  z wyróżnieniem i nagrody rzeczowej lub książkowej.
 2. Uczeń, który uzyskał  na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową.
 3. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego średnią w przedziale 4,0 -4,4 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową.
 4. Średnia ocen uwzględnia ocenę z religii lub etyki.
 5. Uczniowie, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub mają inne osiągnięcia otrzymują dyplom
  za osiągnięcia
  w danej dziedzinie.
 6. Nagroda w formie listu pochwalnego skierowanego do rodziców przez wychowawcę klasy.
 7. Nagrody rzeczowe i książkowe finansowane przez Radę Rodziców uzależnione są od środków finansowych, jakimi Rada będzie dysponowała i zróżnicowane
  w zależności od osiągnięć uczniów.
 8. Uczeń, który osiągnął najwyższą średnią z trzech lat i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje tytuł „ucznia roku” .
 9. Abiturient, który uzyskał najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym otrzymuje tytuł „maturzysty roku”.
 10. Podanie nazwisk uczniów wyróżnionych do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i w tablicy informacyjnej Młodzieżowej Rady Uczniowskiej.

§11.Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
  na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  dyrektor szkoły jako przewodniczący,
  nauczyciel uczący jako egzaminator,
  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek  komisji.
 5. Egzamin poprawkowy powinien mieć część pisemną ( trwającą 45 minut) i ustną lub formę działań praktycznych (w f , technologia informacyjna, informatyka, przedmioty artystyczne).
 6. Nauczyciel na koniec roku szkolnego przekazuje uczniowi w formie pisemnej wymagania programowe na egzamin poprawkowy.
 7. Zakres materiału objętego egzaminem dotyczy semestru, z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną.
 8. Zestaw pytań powinien być tak skonstruowany, żeby umożliwić uczniowi uzyskanie pozytywnej oceny ( od dopuszczającej do bardzo dobrej) w zależności od liczby uzyskanych punktów.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  skład komisji,
  termin egzaminu poprawkowego,
  pytania egzaminacyjne,
  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
  w wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 §12. Egzamin klasyfikacyjny
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na  te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na prośbę ucznia z   powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
  na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Podanie o egzamin klasyfikacyjny uczeń składa do dnia wystawienia ocen,
  a egzamin klasyfikacyjny zdaje w terminie poprzedzającym Radę Klasyfikacyjną.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
  (prawnymi opiekunami).
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel właściwego przedmiotu, zwany egzaminatorem w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się uczniowi, który zmienił typ szkoły lub profil klasy, jeśli stwierdzi się różnicę w planach nauczania lub różnice programowe.

§13. System odwoławczy

 1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą w terminie  nie później
  niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:
  uczeń nie został zapoznany z kryteriami oceniania;
  nauczyciel nie przestrzegał zasad systematycznego oceniania i nie informował systematycznie o postępach ucznia;
  uczeń i jego rodzice nie zostali powiadomieni na piśmie o planowanej, semestralnej ( rocznej) ocenie.
 2. W wyjątkowych przypadkach – konflikt między nauczycielem i uczniem, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na egzamin komisyjny.
 3. W powyższym przypadku uczeń powinien złożyć podanie do Dyrektora Szkoły przed Radą Klasyfikacyjną tj. po wystawieniu przez nauczycieli ocen semestralnych.
 4. W podaniu uczeń powinien opisać sytuację konfliktową , zaznaczając, że w czasie trwania semestru informował o sytuacji wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 5. Dyrektor Szkoły, sprawdzając zasadność wniosku ucznia, bierze pod uwagę:
  systematyczność oceniania;
  analizę prac pisemnych;
  analizę ocen cząstkowych;
  opinię wychowawcy i pedagoga szkolnego na temat konfliktu;
  postawę ucznia, frekwencję na zajęciach.
 6. Dyrektor szkoły, badając odwołanie rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdza:
  systematyczność kontaktów rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą;
  wpisy w dzienniku lekcyjnym;
  sposób powiadomienia ucznia o kryteriach oceniania;
  sposób powiadomienia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
    o planowanej semestralnej (końcowej) ocenie.
  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły  może powołać Komisję do zbadania zasadności odwołania.
 7. Rodzice, którzy nie uczęszczali systematycznie na zebrania i nie byli zainteresowani informacją o postępach ucznia , nie mogą zgłaszać zastrzeżeń
  do oceny nauczyciela.
 8. Uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach informacyjnych, nie może zgłaszać zastrzeżeń do oceny wystawionej przez nauczyciela.
 9. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia trybu tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje Komisję, która:
  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 10. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzgadnia się z uczniem
  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian powinien odbyć się
  w terminie tygodnia od złożenia podania przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 11. W skład komisji sprawdzającej wiedzę i umiejętności wchodzą:
  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 12. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
  wychowawca klasy;
  wskazany przez dyrektora szkoły  nauczyciel uczący w danej klasie;
  pedagog
  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  przedstawiciel rady rodziców.
 13. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 14. Ustalona przez komisje ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności
       a. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
           edukacyjnych:
           •
  skład komisji,
           • termin sprawdzianu,
           • zadania (pytania) sprawdzające,
           • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
           • pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
       b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
           • skład komisji,
           • termin posiedzenia komisji,
           • wynik głosowania,
           • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
       c. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§14.Egzamin maturalny

 1. Egzamin maturalny będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.
 3. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 4. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
        a. w części ustnej:
           język polski,
           język obcy nowożytny,
           język mniejszości narodowej-dla absolwentów szkół lub oddziałów
              z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;
        b. w części pisemnej:
           język polski,
           język obcy nowożytny,
           matematyka,
           język mniejszości narodowej-dla absolwentów szkół lub oddziałów
              z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej
 5. Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych 
        a. w części ustnej z:
           języka obcego nowożytnego,
           języka mniejszości etnicznej,
           języka regionalnego - języka kaszubskiego;
        b. w części pisemnej z:
           biologii,
           chemii,
           filozofii,
           fizyki i astronomii,
           geografii,
           historii,
           historii muzyki,
           historii sztuki,
           informatyki,
           języka łacińskiego i kultury antycznej,
           języka mniejszości etnicznej,
           języka mniejszości narodowej,
           języka obcego nowożytnego,
           języka polskiego,
           języka regionalnego - języka kaszubskiego,
           matematyki,
           wiedzy o społeczeństwie,
           wiedzy o tańcu.
 6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
  i włoskiego.
 7. Egzamin maturalny z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego-języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zadawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.
 8. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka nowożytnego.
 9. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów , o których mowa w ust. 10, i 6.
 10. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu egzaminu.
 11. Egzamin z przedmiotów dodatkowych może być zadawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów,
  o których mowa w ust.12 i 15.
 12. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego-języka kaszubskiego nie określa się poziomu egzaminu.
 13. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
 14. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, którzy wybrali na egzaminie maturalnym w części pisemnej język mniejszości narodowej jako przedmiot dodatkowy, zdaja ten język na poziomie rozszerzonym.
 15. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym, jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym.
 16. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania zdaja go, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w ust.1.

Szczegółowe przepisy regulują:
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007 r.,
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 r.( DZ.U.Nr83 poz.562, z póź. zm.).
Rozporządzenie MEN z 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 178 poz.1097).
Wewnątrzszkolna Instrukcja organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 r.( DZ.U.Nr83 poz.562, z póź. zm, ; tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2009r.)

§15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w technikum nr 6 w zawodach:

 Technik drogownictwa
  Technik dróg i mostów kolejowych

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – techników.
 3. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach:
  pisemny,
  praktyczny.
 4. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
  1. w części pierwszej — zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie;
  2. w części drugiej — zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe regulują:
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007r.,
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 r.( DZ.U.Nr83 poz.56).
Rozporządzenie MEN z 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 178 poz.1097).
Wewnątrzszkolna Instrukcja organizacji i  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

§16. Monitorowanie i ewaluacja
szkolnego systemu oceniania

 1. Ewaluacji i monitoringu wewnątrzszkolnego systemu oceniania w każdym roku szkolnym dokonuje dyrektor szkoły i wychowawcy klas.
 2. Sposoby ewaluacji systemu oceniania:
  opinie uczniów dotyczące funkcjonowania dokumentu zgłaszane  przez uczniów na godzinie wychowawczej i przedstawiane na zebraniach Samorządu Szkolnego;
  rejestracja spostrzeżeń i uwag przekazywanych przez rodziców wychowawcom klas;
  ocenianie funkcjonowania szkolnego systemu oceniania przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania został opracowany przez członków Rady Pedagogicznej i zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Samorząd Szkolny (23.09.2009r.)
 2. Dopuszcza się możliwość zmian doskonalących funkcjonowanie WSO na wniosek nauczycieli, wychowawców, Samorządu Szkolnego, rodziców.
 3. Traci moc dotychczasowy  Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczną  27 marca 2003 roku, z późniejszymi zmianami (wprowadzane na bieżąco aneksy).
 4. Powyższy system sprawdzania i oceniania osiągnięć oraz zachowania uczniów został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 21 września 2009 roku
  i obowiązuje  od 24 września 2009 r.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: mgr Jerzy Celiński-Mysław
Dokument z dnia: 21.09.2009
Dokument oglądany razy: 9 011
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 27.01.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl